Хочешь найти работу?

Здесь ответы на все вопросы!

Бланки форм кадровой документации

Бланки форм кадровой документации


Форми П-1, Особова картка (П-2), П-5, П-6, П-8, П-9, П-10, П-11

Форма П-1, НАКАЗ ПРО ПРИЙНЯТТЯ НА РОБОТУ
Типова форма № П -1
_________________________
(підприємство, організація)

НАКАЗ № ________  ПРО ПРИЙНЯТТЯ НА РОБОТУ
„____” ___________________________ 200_ р.


(призвіще, ім’я та по батькові)
Прийняти на роботу  з  __________________________________
_____Дата____

на конкурсній основі_________________________________
Код

за умовами контракту_______________________________
Код

зі строком випробування______________________________
                строк випробування
чи без нього                                     
Код


Строк трудового договору                            
Код


Безстроковій
На визначений строк
До _________________________________________________
Код


     на час виконання певної роботи
Робота _____________________________________________
        основна, за сумісництвом                    
Код
            
Цех, відділ    Дільниця
        Категорія персоналу
1    2
        3
    
        
Професія, посада    Тарифний розряд (клас), оклад
        Табельний номер
4    5
        6
    
        
    
        

Форма і система оплати праці
Умови праці  ______________________________________
            нормальні, шкідливі, небезпечні    
Надбавка та доплата до заробітної плати


Тривалість робочого дня (робочого тижня) при роботі з неповним робочим часом ______________________________________________________________________
        
Підпис керівника                             Підпис працюючого
                


Особова картка, ст.1 (Форма П-2)
______________________________________            Типова форма № П – 2
підприємство, організація                затверджена наказом Мінстату України
                            від  27.10.95 р. №277

Ідентифікаційний                 К                                            Код за УКУД
код ЕДРПОУ

Номер документа    Стать  ч/ж    Табельний номер    Алфавіт
            

ОСОБОВА КАРТКА № _________________
1.    Загальні відомості

1. Прізвище ______________________________     7. Загальний стаж роботи _______________________
   Ім’я   __________________________________     8.Безперервний стаж роботи _ ___________________
   по-батькові  ____________________________     9. Останнє місце роботи, посада, професія _________
2. Рік народження ____ місяць ____ число ____    ____________________________________________
3. Місце народження  _____________________     10. Дата і причини звільнення   __________________
________________________________________     _____________________________________________
4. Освіта                              11. Родинний стан ___________________________
а)________________________________________    ____________________________________________
                                вища, н/вища, сер.спец., н/сер., поч.              перелічити членів сім’ї із зазначенням дати народження
б)________________________________________    ____________________________________________    
     назва і дата закінчення вищого або прирівняного до нього закладу
в)________________________________________    ____________________________________________    
     назва і дата закінчення професійно-технічного  закладу
г) Вид навчання: (денне, вечірн., заочн.)                  ____________________________________________
_________________________________________     ____________________________________________
                                       потрібне підкреслити
5.Спеціальність за дипломом (свідоцтвом) ____       ____________________________________________
_________________________________________     12. Паспорт: серія   _______ № _________________
                      який закінчили вищий навчальний заклад
6. Кваліфікація за дипломом (свідоцтво) ______          Ким виданий   _____________________________
_________________________________________     _____________________________________________
                     який закінчили вищий навчальний заклад *
                                         Дата  видачі  _______________________________
Диплом №  ___________ від „_____” ________ р.   13. Домашня адреса  _________________________
(свідоцтво)                                                                         __________________________________________
Дата заповнення „ ____” __________________  р.    14. Телефон _________________________________
картки                                 
                                    Особистий підпис _______________________    

11. Відомості про військовий облік
Група обліку ______________________________     Військово-облікова спеціальність _______________
Категорія обліку ___________________________     № _________________________________________
Склад ____________________________________     Придатність до військової служби______________
                                  Назва райвійськкомату за місцем проживанням
Військове звання ___________________________     ___________________________________________
                                   Перебуває на спецобліку №        
___________________________________________     ___________________________________________

*Технікум(училище)коледж. Інститут, консерваторія, академія, університетОсобова картка, ст.2 (Форма П-2)


 3. ПРИЗНАЧЕННЯ І ПЕРЕВЕДЕННЯ                                                    4. ВІДПУСТКИ

Дата    Назва структурного підрозділу    Назва професії, посада    Розряд, оклад    Підстава    Підпис власника трудов. книжки    Вид відпустки    За який період    Дата    Підстава
                                початок відпустки    закінчення відпустки    
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

Довідкові відомості _______________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
Дата і причини звільнення __________________________________________________________________________________________________
                                        підпис власника трудової книжки
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Трудову книжку отримав „ ________” _________________________ р.
__________________________________________________________

підпис власника трудов. книжки _____________________________Форма П-5, НАКАЗ ПРО ПЕРЕВЕДЕННЯ НА ІНШУ РОБОТУ
Данні особової картки № П-2 і трудової книжки заносяться відповідні записи і він повинен поставити свій підпис у картці № П -2 .
Слід також пам’ятати, що переведення працівника (крім, виробничої необхідності, простою и заміни відсутнього строком до одного місяця) допускається тільки за його письмовою згодою.
Типова форма № П-5 додається.

Типова форма № П-5
____________________________
(підприємство, організація)

НАКАЗ № ____ ПРО ПЕРЕВЕДЕННЯ НА ІНШУ РОБОТУ
„ ___” _______________ 200_ р.
_____________________________________________________________________________
(призвіще, ім’я та по батькові)

Перевести  тимчасово    з „ ____”___________ 200_ р.  до  „ ____”___________ 200_ р.
            постійно
Місце роботи    Цех,
відділ    Дільни-ця    Категорія персо-
налу    Професія, посада    Тарифний розряд (клас), оклад    Табель-ний номер    Надбавка до заробітної плати    Підпис начальника цеху, відділу    Дата
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10
попе-реднє                                    
                                    
нове
                                    
                                    
                                    
                                    


Код

Форма і система оплати праці ________________________________
Код

Умови праці ________________________________________________
Тривалість робочого дня (робочого тижня) при роботі з неповним робочим часом ____________________________________________________________
Вид переведення _____________________________________________
Підстави переведення _________________________________________


Підпис керівника                         Підпис працівникаДата „__” _________ 200_ р.Форма П-6, НАКАЗ ПРО НАДАННЯ ВІДПУСТКИ
Типова форма № П -6
________________________________
підприємство, організація

НАКАЗ ПРО НАДАННЯ ВІДПУСТКИ

_____________________________________________________________________________
(призвіще, ім’я,  по батькові)

Цех,відділ    Дільниця    Категорія персоналу    Професія. посада    Тарифний розряд (клас), оклад    Табельний номер

                    

Умови праці __________________________________________________________________
            нормальні, шкідливі, небезпечні

Надати щорічну відпустку за робочий рік  з „____” ____________ 200_ р.
по ”______” ______________ 200_р.  включно на _______ (робочих) календарних дні.

Додаткова відпустка  на _______ (робочих) календарних дні.

За роботу зі шкідливими умовами праці   на ______ робочих дні.

За безперервний стаж роботи  на _______ (робочих) календарних дні.

Матерям, які мають дітей до 14 років, на _______ (робочих) календарних дні.

За багатозмінний режим роботі на _______ (робочих) календарних дні.

Інші види додаткової відпустки на _______ (робочих) календарних дні.

Всього на _______ (робочих) календарних дні,
 з „____” ____________ 200_ р.  по ”______” ______________ 200_р. включно.
            

Підпис керівника
            цеху (відділу)

Підпис начальника    ------------------  ( майстра )        Підпис
            дільниці                працівника


„_____”_____________ 200_р.                „_____”_____________ 200_р.


Форма №П-6 застосовується для оформлення щорічної відпустки  та інших видів відпустки, що надаються працівникам відповідно до чинних законодавчих  актів і положень,  колективних договорів, контрактів та графіків відпусток.Форма П-8, НАКАЗ ПРО ПРИПИНЕННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ
Типова форма № П -8
________________________________
підприємство, організація

НАКАЗ ПРО ПРИПИНЕННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ

_____________________________________________________________________________
(призвіще, ім’я,  по батькові)

Цех,відділ    Дільниця    Категорія персоналу    Професія. посада    Тарифний розряд (клас), оклад    Табельний номер

                    

Умови праці _____________________________________________________
Код

            нормальні, шкідливі, небезпечні                                            

Дата


Звільнити з

              Причина звільнення __________________________________
Підстави звільнення ____________________________________________________________
Узгодження звільнення _________________________________________________________
З профспілковою організацією               номер и дата постанови профкому
Не відпрацьовано  ______________________________________________   -  днів відпустки
Компенсація

Підпис керівника                         Підпис
            цеху (відділу)                працівника
Підпис начальника    ------------------  ( майстра )        
            дільниці                


„_____”_____________ 200_р.                „_____”_____________ 200_р.


Довідка про нездані  майново-матеріальні та інші цінності

Найменування служби    Найменування предмета    Кількість    Дата і підпис    Сума заборгованості
                
                
                

ЗАЯВА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Підпис працівника                         „___” _________ 200_р.Форма П-9, Книга обліку бланків трудових книжок і вкладишів до них
2.3.5. Облік та зберігання трудових книжок
На підприємстві ведеться така документація щодо до обліку бланків трудових книжок і заповнених трудових книжок:
а) Книга обліку бланків трудових книжок і вкладишів до них, затверджена наказом Мінстату України від 27.10.95 № 277 по типовій формі  № П-9

Типова форма № П-9


Дата    

Від кого отримано або кому відпущено    Підстава (найменування документ-та, номер і дата)    
Надходження    
Витраченні
число    місяць    рік            Кількість    


Сума    Кількість    
                    трудових книжок (серія і номер)    Вклади-шів (серія і номер)        трудових книжок (серія і номер)    Вклади-шів (серія і номер)    

Сума
                                        

б) Книга обліку руху  трудових книжок і вкладишів до них, затверджена наказом Мінстату України від 27.10.95 № 277 по типовій формі  № П-10Форма П-10, Журнал обліку трудових книжок
Типова форма № П-10

п/п    Дата прийому або заповнення трудової книжки чи вкладиша до неї    
Прізвище, ім’я та по батькові власника трудової книжки    Посада, професія працівника, який здав або на якого заповнена трудова книжка чи вкладиш    

Найменування  структурного підрозділу    
Дата і номер документа, на підставі якого прийнято працівника    
Розписка відповідальної особи, яка приймала або заповнювала трудову книжку чи вкладиш    
Серія і номер трудової книжки чи вкладиша до неї    
Сума, отримана при виписці трудової книжки чи вкладиша до неї    
Дата і підстава видачі працівнику трудової книжки при звільнені    
Розписка працівника в отриманні трудової книжки
    
число
    
місяць    
рік                                    
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13
                                                
                                                
                                                


Форма П-11, Списання трудових книжок або вкладишів до них
Типова форма № П – 11


А К Т
на списання трудових книжок або вкладишів до них


„____” ____________ 2000_р.            Місто __________________

Нами ___________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
(зазначити посаду, призвіще ім’я та по батькові)
складено цей акт в тому, що за період з  „____” ____ 200_ р. по  „____” ____ 200_ р

________________________________________________________________________

(зазначити причину зіпсування)
 „________” штук _________________________________________________________
літерами
бланків трудових книжок (або вкладишів до них)______________________________

________________________________________________________________________
(перелічити серію і номер кожної  бланка трудової книжки або вкладиша до неї)_________________ мові(ах), які „ _____” ________________ 200_ р.
назва мови

знищені шляхом спалення


Акт складений  на списання зіпсованих бланків
трудових книжок( або вкладишів до них) з підзвіту___________________________

(повне найменування підприємства, установи або організації)


Підписи:

Правила сайта

Мы рады приветствовать Вас на сайте JobForYou - информационном ресурсе, посвященном вопросам трудоустройства. Воспользовавшись услугами сайта, вы подтверждаете согласие с Правилами Сайта.

Интернет сайт JobForYou предназначен для использования частными лицами с целью поиска работы, и/или информации, связанной с рынком труда, развитием карьеры и т.п., а также для общения с работодателями через интернет. Организации используют Сайт для подбора персонала, размещения информации о компаниях и вакансиях, а также общения с соискателями.

Внимательно прочтите Правила сайта перед его использованием!

You are here Кадровая документация Бланки форм кадровой документации