Хочешь найти работу?

Здесь ответы на все вопросы!

Письмовий трудовий договір з працівником

Зразок трудового договору

ПИСЬМОВИЙ ТРУДОВИЙ ДОГОВІР З ПРАЦІВНИКОМ


Від „ ____” ____________________ 200_ р.

Місто „ ____________” ________________ ____________ р.
Підприємство, установа, організація (громадянин) __________________________________
_____________________________________________________________________
(повна форма підприємства, установи, організації)
в особі власника або уповноваженого ним органу __________________________________
(посада)
_____________________________________________________________________
(призвіще, ім’я та по батькові)
іменований , далі роботодавець, з одного боку, та громадянин _______________________
_____________________________________________________________________
(призвіще, ім’я та по батькові)
іменований , далі працівник, з другого боку, уклали цей договір про таке:
Працівник ____________________________________________________________________
(призвіще, ім’я та по батькові)
приймається (наймається) на роботу ______________________________________________
_____________________________________________________________________
(найменування структурного підрозділу підприємства, установи,
_____________________________________________________________________
організації: цех, відділ, лабораторія тощо)
за професією (посадою) _________________________________________________________
кваліфікацією _________________________________________________________________
(розряд, кваліфікаційна категорія)
Працівнику (не) встановлюється строк випробування (непотрібне викреслити) _________
_____________________________________________________________________
(тривалість строку випробування)

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.Цей договір є трудовим договором. На підставі цього договору виникають трудові відносини між працівником та підприємством, установою, організацією та громадянином, які з боку останнього реалізуються роботодавцем.
2.Терміном „сторони” в цьому договорі позначаються роботодавець і працівник.

ОБОВЯЗКИ СТОРІН

3.за цим трудовим договором працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цим договором, а роботодавець зобов’язується виплачувати робітникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбаченні законодавством, колективним договором та угодою сторін.
4.Працівник зобов’язується (визначаються основні характеристики роботи та вимоги до рівня її виконання: за обсягом виробництва (робіт), якістю продукції, що випускаються (якістю обслуговування), рівня виконання норм та нормативів завдань, дотримання правил з охорони праці, строків її виконання тощо):________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________
5. Роботодавець зобов’язується організувати працю працівника, забезпечити безпечні і нешкідливі умови праці, обладнати робоче місце відповідно до вимог нормативних актів про охорону праці (зазначаються конкретні заходи, щодо організації робітничого процесу, обладнання робочого місця, підготовки та підвищення кваліфікації працівника та забезпечення їх умов праці тощо): ________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
6. Обов’язок роботодавця, щодо забезпечення умов роботи на робочому місці з зазначенням достовірних характеристик . компенсацій і пільг працівнику за роботу в небезпечних і шкідливих умовах праці: _______________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

РОБОЧИЙ ЧАС
7. Робітник зобов’язується виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку.
8. Особливості режиму робочого часу (неповний робочий день, неповний робочий тиждень, погодинна робота тощо): _____________________________________________________________________
(вказати необхідне)

ОПЛАТА ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВЕ
ЗАБЕСПЕЧЕННЯ ПРАЦІВНИКА
9. За виконання обов’язків, передбачених цим договором працівнику встановлюється:
посадовий оклад (тарифна ставка, відрядна розцінка) у розмірі _________ на місяць або у розмірі ___________ за 1 годину роботи,
надбавка (доплата та інші виплати) ___________________________________
_____________________________________________________________________
(вказати види доплат, надбавок тощо)
у розмірі ___________ ( у % до тарифної ставки, посадового окладу).
10. У разі використання працівником власного автомобіля для службових поїздок йому встановлюється компенсація ____________________________________________
______________________________________________________________________
(вказати вид, розмір)
11. Працівнику надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю:
основна ________ днів,
додаткова ________ днів.
До щорічної відпустки виплачується матеріальна допомога у розмірі _______________
_____________________________________________________________________
12. Додаткові пільги, гарантії, компенсації _____________________________________
______________________________________________________________________
(за необхідності вказати, які з них надаються за рахунок коштів роботодавця)

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН, ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
13. У випадку не виконання чи не належного виконання обов’язків, передбаченим цим договором, сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства та цього договору.
14. спори між сторонами вирішуються в порядку, встановленому чинним законодавством.
15. Інші умови: ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________

ЗМІНИ, ПРИПИНЕННЯ ТА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

16. Зміни та доповнення до цього договору вносяться тільки за угодою сторін, складеною у письмовій формі.
17. Цей договір припиняється на загальних засадах згідно чинного законодавства.
18. Додаткові підстави припинення та розірвання договору, не передбаченні чинним законодавством:
1. ______________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________
19. У разі дострокового припинення договору з незалежних від працівника причин. У тому числі розірвання договору працівником – з причини невиконання чи неналежного виконання роботодавцем зобов’язань, передбачених цим договором, або роботодавцем – з підстав, не передбачених чинним законодавством та цим договором, встановлюються відповідно додаткові гарантії та (або) компенсації моральної та матеріальної шкоди, заподіяної працівникові: _______________________
______________________________________________________________________

ТЕРМІН ДІЇ ТА ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

20. Строк трудового договору набуває чинності з моменту його підписання сторонами ______________________________________________________________________
21. Сторони можуть передбачити у договорі випадки конфіденційності умов цього договору або окремих його частин:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
конфіденційність договору не поширюється на умови, врегульовані чинним законодавством, та щодо органів, які здійснюють контроль за їх додержанням.
22. Умови цього договору можуть буди змінені тільки за згодою сторін у письмовій формі.
23. Цей договір укладений в двох примірниках, які зберігаються у кожної із сторін і мають однакову юридичну силу.
24. Інші умови, пов’язані зі специфікою праці:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

АДРЕСИ СТОРІН

25. Відомості про роботодавця:
Повна назва підприємства, установи, організації або призвіще, імя, по батькові громадянина-підприємця ____________________________________________________
___________________________________________________________________
Адреса ____________________________________________________________________
Розрахунковий рахунок № ___________________________________________________
В ___________________________________________________________________

26. Відомості про працівника:
Домашня адреса ___________________________________________________________
Домашній телефон _________________________________________________________
Паспорт: серія ___________ № _____________ виданий „__” __________ 19____ р.
Підстава для пільг по оподаткуванню та інших пільг ____________________________
____________________________________________________________________
(вказати відомості про кількість дітей, утриманців, інші підстави)

Роботодавець Працівник
_______________________________ ______________________________
(посада, прізвище, імя, по батькові, підпис) (підпис, прізвище, імя, по батькові) _______________________________ ______________________________
„ _____” _______________ р. „ _____” _______________ р.

Правила сайта

Мы рады приветствовать Вас на сайте JobForYou - информационном ресурсе, посвященном вопросам трудоустройства. Воспользовавшись услугами сайта, вы подтверждаете согласие с Правилами Сайта.

Интернет сайт JobForYou предназначен для использования частными лицами с целью поиска работы, и/или информации, связанной с рынком труда, развитием карьеры и т.п., а также для общения с работодателями через интернет. Организации используют Сайт для подбора персонала, размещения информации о компаниях и вакансиях, а также общения с соискателями.

Внимательно прочтите Правила сайта перед его использованием!

You are here Кадровая документация Письмовий трудовий договір з працівником