Хочешь найти работу?

Здесь ответы на все вопросы!

Правила внутрішнього розпорядку

ЗРАЗОК Правил внутрішнього розпорядку


ЗАТВЕРДЖЕНО
Директор ТОВ “ХХХХХХХХХХХХХХ” Наказ № Х від “ХХ” січня 2006 року
ПРАВИЛА
ВНУТРІШНЬОГО ТРУДОВОГО РОЗПОРЯДКУ
співробітників Товариства з обмеженою відповідальністю
“ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ”

І .ПОРЯДОК ПРИЙОМУ І ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ ТА СЛУЖБОВЦІВ.

1. Працівники реалізують своє право на працю шляхом укладання трудового договору про роботу на підприємстві.
2. При прийомі на роботу адміністрація фірми вимагає від того, хто влаштовується на роботу, подавати:
-трудову книжку, оформлену у встановленому порядку (якщо особа влаштовується на роботу вперше, - довідку про останнє заняття, видану за місцем проживання відповідною житлово-експлуатаційною організацією);
-військовий квиток;
-паспорт;
-довідку про присвоєння ідентифікаційного коду;
-диплом (свідоцтво) про закінчення учбового закладу (при необхідності);
-заповнити анкету встановленого зразка.
Прийом на роботу без зазначених документів не допускається.
При прийомі на роботу, що потребує спеціальних знань, адміністрація фірми може вимагати від працівника пред’явлення диплома або іншого документа про здобуту освіту або фахову підготовку.
Прийом на роботу оформлюється наказом директора фірми, що оголошується працівнику під розписку. У наказі зазначається найменування роботи (посади) відповідно до штатного розпису і умов оплати праці.
3. При прийомі працівника на роботу або при переведенні його на інше місце праці у встановленому порядку адміністрація фірми зобов’язана :
а) ознайомити працівника з дорученою роботою, умовами й оплатою праці, роз’яснити його права і обов’язки;
б) ознайомити його з правилами внутрішнього розпорядку і колективного договору, що діє на підприємстві;
в) провести інструктаж з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці, протипожежної безпеки та правил з охорони праці.
4. На всіх працівників, які пропрацювали понад 5 днів, заводять трудові книжки в порядку, встановленому чинним законодавством. Усім працівникам з відрядною оплатою бухгалтер видає під час виплати заробітної плати розрахункові листки.
5. Працівники мають право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений термін, попередивши це письмово адміністрацію фірми не менше як за два тижня. При розірванні трудового договору з поважних причин, передбачених чинним законодавством, працівники попереджують про це директора письмово не менше як за один тиждень. Час виконання робіт, на які працівник переведений за порушення трудової дисципліни, у термін попередження не зараховується.
Працівнику, що звільняється, надається час необхідний для передачі справ та матеріальних цінностей, які за ним рахуються, а також розрахунку з всіма службами і відділами. Документальні матеріали та матеріальні цінності передаються по акту, про що робиться відмітка в обхідному листі цього працівника.
По закінченні зазначених термінів попередження працівник має право припинити роботу, а адміністрація підприємства зобов’язана видати йому трудову книжку та здійснити з ним розрахунок.
За домовленістю між працівником і директором трудовий договір може бути розірваний і до закінчення терміну попередження про звільнення. Терміновий трудовий договір підлягає розірванню достроково на вимогу працівника у випадках його хвороби або інвалідності, що перешкоджають виконанню роботи за договором, порушення директором законодавства про працю, колективного або трудового договору й з інших поважних причин.
Припинення трудового договору оформляється наказом директора.
6. День звільнення є останнім днем роботи. Працівник, що звільняється, зобов’язаний представити в цей день обхідний лист встановленого зразка, який свідчить про те, що він передав у встановленому порядку справи та матеріальні цінності, а адміністрація фірми зобов’язана видати працівнику його трудову книжку з внесеним записом про звільнення і зробити з ним остаточний розрахунок.

ІІ .ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ.

7. Працівники зобов’язані:
а) працювати чесно і сумлінно, дотримуватись дисципліни праці, своєчасно і точно виконувати розпорядження адміністрації та вимоги внутрішніх інструкцій та положень;
б) використовувати весь робочий час для продуктивної праці, утримуватися від дій, що заважають іншим працівникам виконувати їхні трудові обов’язки;
б) поліпшувати якість роботи;
в) своєчасно виконувати планові норми з найменшими витратами трудових та фінансових ресурсів;
г) додержуватися вимог з охорони праці, техніки безпеки і протипожежної охорони, працювати у виданому спецодязі;
д) вживати заходів щодо негайного усунення причин і умов, що перешкоджають або ускладнюють нормальну роботу і негайно повідомити про те, що трапилося, адміністрацію фірми;
е) утримувати своє робоче місце, обладнання у порядку, чистоті і передавати їх такими працівнику, який його замінює, а також дотримуватися чистоти у відділі (цеху), встановленого порядку збереження матеріальних цінностей і документів.
Коло обов’язків (робіт), які виконує кожний працівник за своїм фахом, кваліфікацією або посадою, визначається посадовими інструкціями, службовими інструкціями, трудовим та колективним договором та у відповідності до Статуту компанії.

ІІІ . ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКИ АДМІНІСТРАЦІЇ.

8. Адміністрація компанії зобов’язується:
а) правильно організувати роботу працівників, щоб кожен працював за своєю спеціальністю і кваліфікацією, мав закріплене за ним робоче місце, своєчасно, згідно з встановленим завданням, був забезпечений роботою протягом усього робочого дня, забезпечити здорові і безпечні умови праці, ресурси, необхідні для безперервної ритмічної роботи;
б) здійснювати заходи щодо підвищення ефективності і культури праці;
в) своєчасно доводити планові норми, забезпечувати їх виконання необхідними трудовими і фінансовими ресурсами;
г) постійно удосконалювати організацію оплати праці, широко застосовуючи колективні форми оплати за кінцевим результатами роботи, підвищувати якість нормування праці; забезпечувати матеріальну зацікавленість працівників у результатах їхньої особистої праці й у загальних результатах роботи;
д) видавати заробітну плату у встановлені терміни;
е) забезпечувати суворе дотримання трудової дисципліни;
ж) неухильно дотримувати законодавства про працю і правил охорони праці;
з) вживати необхідних заходів щодо профілактики фахових і інших захворювань робітників;
і) постійно контролювати знання і дотримання робітниками усіх вимог інструкцій із техніки безпеки, виробничої санітарії і гігієни праці, протипожежної охорони.

IV . РОБОЧИЙ ЧАС

9. Час початку і закінчення роботи і перерви для відпочинку встановлюється такий:

РЕЖИМ РОБОТИ ТОВ “ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ” :
Щоденно з 9 – 00 до 18 – 00
Обідня перерва з 13 – 00 до 14 – 00
Вихідні дні субота, неділя

10. До початку роботи кожен працівник і службовець зобов’язаний зафіксувати свій прихід на роботу, а по закінченні робочого дня – відхід з роботи у книзі обліку.
11. Адміністрація фірми зобов’язана організувати облік явки на роботу і відходу з роботи. Біля місця обліку повинен бути годинник, що правильно вказує час. Працівника, який з’явився на роботу у нетверезому стані, адміністрація фірми не допускає до роботи в цей робочий день.
12. Забороняється в робочий час:
а) відривати робітників від їхньої безпосередньої роботи, викликати або наймати їх для виконання суспільних обов’язків і різного роду заходів, не пов’язаних з діяльністю фірми, без дозволу адміністрації фірми.
б) вживати спиртні напої та наркотичні засоби.
13. Черговість надання щорічних відпусток встановлюється адміністрацією з урахуванням необхідності забезпечення нормальної роботи підприємства і сприятливих умов для відпочинку працівників. Графік відпусток складається на кожен календарний рік не пізніше 25 січня поточного року і доводиться до відома усіх працівників.

V . ЗАОХОЧЕННЯ ЗА УСПІХИ В РОБОТІ.

14. За зразкове виконання трудових обов’язків, тривалу і бездоганну працю й за інші досягнення в роботі передбачаються такі заохочення.
а) видавання премії;
б) нагородження коштовним подарунком;
в) подяка.
Заохочення оголошується в наказі, доводяться до відома всього колективу і заносяться до трудової книжки працівника.
15. Працівники, які успішно і сумлінно виконують свої трудові обов’язки, мають переваги при просуванні по роботі.

VI .ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ.

16. Порушення трудової дисципліни, тобто не виконання або неналежне виконання з вини працівника покладених на нього трудових обов’язків, спричиняє вжиття заходів дисциплінарного впливу, а також інших заходів , передбачених чинним законодавством.
17. За порушення трудової дисципліни адміністрація фірми застосовує такі дисциплінарні стягнення:
а) догану;
б) звільнення.
Звільнення, як дисциплінарне стягнення може бути застосоване за не виконання обов’язків, покладених на працівника трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку, незалежно від того, чи до нього раніше вживалися заходи дисциплінарного характеру, в т.ч. за відсутність на роботі більше ніж три години протягом робочого дня без поважних причин, а також за появу на роботі в нетверезому стані.
Прогулом вважається неявка на роботу без поважної причини протягом усього робочого дня. Так само вважаються прогульниками працівники, які були відсутні на роботі понад три години протягом дня без поважних причин, - і до них вживаються такі ж заходи, як і за прогул.
18. За прогул (у т. ч. за відсутність на роботі більше ніж три год. протягом робочого дня) без поважної причини адміністрація фірми застосовує:
-дисциплінарні стягнення, передбачені в п.17. правил;
-зниження в межах, встановлених чинним законодавством, розміру одноразової винагороди за вислугу років (за стаж роботи з фаху на цьому підприємстві) або позбавлення права на одержання відсоткової надвишки за вислугу років на термін до трьох місяців.
Незалежно від дисциплінарних стягнень працівник, який вчинив прогул (у т.ч. був відсутній на роботі понад три год. протягом робочого дня) без поважних причин або з’явився на роботі в нетверезому стані, за рішенням адміністрації фірми може позбавлятися премії цілком.
19. Дисциплінарні стягнення застосовуються директором компанії.
20. До застосування стягнення від порушника трудової дисципліни повинні бути отримані пояснення у письмовій формі. Відмову працівника дати пояснення не може бути перешкодою для застосування стягнення.
Дисциплінарні стягнення застосовуються директором безпосередньо після виявлення провини, але не пізніше ніж протягом одного місяця з дня виявлення, не враховуючи часу хвороби або перебування працівника у відпустці.
Дисциплінарне стягнення не може бути застосоване пізніше ніж через шість місяців з дня вчинення провини. До зазначених термінів не включається час провадження кримінальної справи.
21. За кожне порушення трудової дисципліни може бути застосоване тільки одне дисциплінарне стягнення.
22. Наказ про застосування дисциплінарного стягнення з вказівкою мотивів його застосування повідомляється працівнику, на якого накладено стягнення, під розписку в триденний термін.
23. Якщо протягом року з дня застосування дисциплінарного стягнення на робітника не накладатиметься нове стягнення, то він вважатиметься таким, до якого не застосовано дисциплінарне стягнення.
Директор за своєю ініціативою може видати наказ про зняття стягнення, не очікуючи закінчення року, якщо робітник не допустив нового порушення трудової дисципліни і проявив себе як хороший, сумлінний працівник.
Протягом терміну дії дисциплінарного стягнення заохочення, зазначені в цих правилах, на працівника не поширюються.


Начальник юридичного відділу ХХХХХХХХХХ

Правила сайта

Мы рады приветствовать Вас на сайте JobForYou - информационном ресурсе, посвященном вопросам трудоустройства. Воспользовавшись услугами сайта, вы подтверждаете согласие с Правилами Сайта.

Интернет сайт JobForYou предназначен для использования частными лицами с целью поиска работы, и/или информации, связанной с рынком труда, развитием карьеры и т.п., а также для общения с работодателями через интернет. Организации используют Сайт для подбора персонала, размещения информации о компаниях и вакансиях, а также общения с соискателями.

Внимательно прочтите Правила сайта перед его использованием!

You are here Кадровая документация Правила внутрішнього розпорядку