Хочешь найти работу?

Здесь ответы на все вопросы!

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників - ч.17

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників - ч.17


Кваліфікаційні характеристики: Робітники (61.Лаборант-полягроф - 90.Машиніст повітророзд. установок)
61. ЛАБОРАТНТ-ПОЛЯРОГРАФІСТ

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Проводить прості однорідні двох - трьох видів аналізи сухих проб і розчинів полярографічним методом за встановленою методикою. Виконує якісне і кількісне визначення електроліту за формою одержаних кривих, записує результати аналізів.

Повинен знати: основні властивості матеріалів проб і розчинів; методику проведення аналізу; правила запису результатів аналізів.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Проводить нестандартні аналізи сухих проб і розчинів полярографічним методом за встановленою методикою із застосуванням апаратури, яка працює під глибоким вакуумом або високим тиском. Визначає концентрацію іонів у розчині. Проводить аналізи металевих проб (чушковий цинк, кадмій тощо). Проводить поточний ремонт обслуговуваного устаткування.

Повинен знати: Будову полярографів різних типів, аналітичних терезів і електроприладів, основи аналітичної хімії та полярографічного аналізу; методику проведення аналізів; вимоги до якості проб; правила проведення поточного ремонту обслуговуваного устаткування.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією лаборанта-полярографіста 3 розряду - не менше 1 року.

62. ЛАБОРАНТ ПРОБІРНОГО АНАЛІЗУ

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Проводить прості та середньої складності аналізи на вміст коштовних металів у виробах, сплавах, припоях, напівфабрикатах і відходах виробництва. Аналізує припої із кольорових металів, золи, одержаної від спалювання відходів виробництва, на вміст у ній коштовних металів за прийнятою методикою. Готує титровані і процентні розчини та оксидувальні суміші. Веде процеси шихтування, випалювання, плавлення, розчинення, фільтрування, шерберування і купелювання проб. Зважує коштовні метали. Обслуговує нагрівальні прилади. Записує результати аналізу.

Повинен знати: методи проведення аналізу на вміст коштовних металів; призначення і властивості застосовуваних реактивів; будову муфельних печей, електроприладів і лабораторного устаткування; правила користування технічними й аналітичними терезами, віскозиметрами, ареометрами та ін.; температурні режими процесів; режими спалювання палива і подавання повітря.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Проводить складні аналізи на вміст коштовних металів у виробах, сплавах, напівфабрикатах, матеріалах і відходах виробництва. Проводить контрольні хімічні аналізи розчинів, одержаних із виробничих дільниць (травильних, пасивувальних, лужних), аналізує ванни золочення, сріблення і промислові води гальванічного відділення тощо. Випробовує вироби, які містять коштовні метали, на корозію, термостійкість і хімічну стійкість. Виконує контрольні аналізи проб на різних стадіях технологічного процесу плавлення і оброблення коштовних металів.

Повинен знати: технологічний процес плавлення та оброблення коштовних металів; методи аналізу кольорових металів, режими золочення і сріблення; механічні, фізичні та хімічні властивості металів, кінематичні схеми і правила перевірки на точність однотипних моделей лабораторного устаткування.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією лаборанта пробірного аналізу 3 розряду - не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Проводить особливо складні пробірні аналізи золотих і платинових сплавів та відходів від них, а також припоїв на вміст коштовних металів у них.

Повинен знати: методи пробірного аналізу коштовних металів; кінематичні, електричні схеми і способи перевірки на точність різних моделей устаткування; конструкцію обслуговуваного устаткування.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією лаборанта пробірного аналізу 4 розряду - не менше 1 року.

63. ЛАБОРАНТ-РАДІОМЕТРИСТ

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Проводить радіометричні вимірювання проб на різних установках. Знімає характеристики лічильників. Здійснює графічну побудову лічильних характеристик і вибирає робочу точку. Вимірює натуральний фон і еталон. Веде записи в журналі. Виконує всі розрахунки щодо визначення питомої активності проб різного ізотопного складу.

Повинен знати: основи теорії радіоактивності і радіоактивного розпаду; взаємодію радіоактивних випромінювань з речовиною; основи методу відносного вимірювання активності; принцип роботи і основні вузли перерахункових установок; принцип роботи лічильників радіоактивних випромінювань; санітарні правила роботи з радіоактивними речовинами; правила безпечної роботи з електронною апаратурою і радіоактивними джерелами випромінювання.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Проводить комплексні радіометричні вимірювання радіоактивних випромінювань. Обробляє результати контрольних вимірювань. Здійснює і будує криві вбирання та розпаду. Одержує на амплітудних аналізаторах спектри радіоактивних випромінювань. Веде в журналі записи і розрахунки, пов'язані зі зняттям амплітудних спектрів радіоактивних випромінювань. Здійснює графічну побудову спектра.

Повинен знати: основні відомості про спектри радіоактивних випромінювань і спектрометричні методи; фізичні основи методу сцинтиляційної спектрометрії; основні вузли і принцип роботи амплітудних аналізаторів.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією лаборанта-радіометриста 3 розряду - не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Проводить ідентифікацію радіоізотопів за їх спектрами з використанням багатоканальних амплітудних аналізаторів та схем збігів і антизбігів. Розраховує активність радіоізотопів за простими спектрами (не більше трьох компонентів) і розраховує поправки під час визначення активності проби абсолютним методом. Проводить ідентифікацію радіоізотопів за кривими розпаду і вбирання. Обробляє результати аналізів методами математичної статистики.

Повинен знати: основи ядерної фізики, радіохімії і теорії взаємодії радіоактивних випромінювань з речовиною; фізичні основи спектрометрії радіоактивних випромінювань за допомогою напівпровідникових детекторів; прості прийоми інтерпретації спектрів радіоактивних випромінювань; процеси і параметри технологічних режимів.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта Підвищ.ення кваліфікації та стаж роботи за професією лаборанта-радіометриста 4 розряду - не менше 1 року.

6-й розряд

Завдання та обов'язки. Проводить інтерпретацію різних спектрів радіоактивних випромінювань. Складає схеми для експериментальних робіт із вузлів радіометричної апаратури. Освоює та впроваджує апаратуру й нові методи радіометричного аналізу. Готує робочі еталонні джерела і рідинні сцинтилятори. Готує препарати і проводить їх вимірювання на 4П-лічильнику з наступною обробкою результатів. Здійснює поточний ремонт радіометричної апаратури. Контролює вимірювання проб і розрахунки, виконані лаборантами більш низьких розрядів. Працює з дистанційними маніпуляторами в гарячих камерах. Розраховує активність радіоізотопів за спектрами (понад три компоненти).

Повинен знати: основи радіотехніки, радіоелектроніки і вищої математики; будову основних вузлів радіометричної апаратури; методи інтерпретації амплітудних спектрів радіоактивних випромінювань; будову дистанційних маніпуляторів і гарячих камер.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією лаборанта-радіометриста 5 розряду - не менше 1 року.

64. ЛАБОРАНТ РЕНТГЕНОСПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛІЗУ

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Готує зразки (проби) до аналізу і рентгеноспектральний апарат до роботи. Виконує аналіз за прийнятими методиками під керівництвом лаборанта вищої кваліфікації. Розраховує градуювальні залежності. Виконує розрахунки з визначення концентрацій аналізованих елементів. Веде записи в журналі.

Повинен знати: принцип рентгеноспектрального аналізу; призначення окремих вузлів апаратів і принцип їх дії; правила роботи на апаратах із простою реєстрацією; способи реєстрації рентгенівського випромінювання; способи підготовки проб до аналізу; вимоги до якості проб; основні знання про структуру металів і сплавів; прийоми простих розрахунків процентного вмісту компонентів аналізованих зразків (проб); правила поводження з реактивами і кислотами; загальні знання з електротехніки, оптики; правила безпечної роботи на рентгеноспектральних приладах.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Проводить якісний і кількісний рентгеноспектральний аналіз серії проб за прийнятою методикою. Готує і контролює якість зразків (проб) для аналізу. Готує синтетичні еталони і розчини. Складає план проведення аналізу серії проб. Проводить градуювання рентгеноспектрального апарату. Здійснює коригування аналітичних графіків за еталонами. Стежить за роботою апаратури. Опрацьовує показання приладів за градуйованими графіками або таблицями. Опрацьовує та оформляє результати аналізу. Переключає рентгеноспектральний апарат на різні режими роботи.

Повинен знати: загальні відомості про рентгенівський характеристичний спектр і спектр гальмування; властивості рентгенівських променів і їх взаємодію з речовинами; основні відомості про спектри флуоресценції збуджуваних проб; фізичні основи кристал-дифракційних вимірів; принципові схеми високовольтних генераторів; оптичну схему рентгенівського спектрометра, правила підключення апаратів до мережі; будову і типи рентгенівських трубок; призначення кенотронів, захисних кожухів і окремих елементів пульта керування; характеристики апаратів, застосовуваних в рентгеноспектральному аналізі; основні прийоми і правила роботи на рентгеноспектральних апаратах; метод побудови градуйованого графіка; порядок виконання розрахунку процентного вмісту складових проби; склад аналізованих продуктів; вимоги до якості проб, еталонів і аналізів; методики та еталони проведення рентгеноспектрального аналізу; джерела похибок.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.

Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією лаборанта рентгеноспектрального аналізу 2 розряду - не менше 1 року.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Проводить за прийнятими методиками серійні кількісні та якісні рентгеноспектральні аналізи на декілька компонентів для двох - трьох видів матеріалів. Вибирає методики і оптимальний режим вимірювання проб відповідно до концентрації аналізованого елементу. Підбирає еталони і будує за ними аналітичні графіки. Виконує нестандартні (одиночні) аналізи та аналізи невідомих матеріалів. Аналізує розчини абсорбційним рентгеноспектральним методом. Перевіряє правильність установлення режимів дискримінації. Усуває дрібні несправності рентгеноспектральних апаратів, проводить заміну рентгенівських трубок, окремих блоків реєструючих систем. Бере участь в опрацюванні та оформленні метрологічних звітів і методичній роботі. Визначає робочу характеристику лічильника імпульсів. Підбирає робочий час і проводить заміну лічильника в разі несправності. Підбирає і здійснює заміну щілини в лічильнику. Аналізує помилкові та аварійні ситуації під час роботи на спектрометрах і ЕОМ.

Повинен знати: основи фізики, загальної і аналітичної хімії; будову, призначення і принцип роботи блоків рентгеноспектральних апаратів, збудження первинних і вторинних спектрів; розкладання рентгенівських променів у спектр і дифракцію рентгенівських променів у кристалах; залежність інтенсивності вторинного рентгенівського випромінювання від складу аналізованого об'єкта; методи фокусування кристалів-аналізаторів; схему якісного і кількісного рентгеноспектрального аналізу; чутливість аналізу і межі його застосування; можливі помилки рентгеноспектрального аналізу, способи їх усунення та обліку; основні параметри контрольованих технологічних процесів; схему і поопераційні параметри відбору і підготовки проб до аналізу; склад аналізованих продуктів і технологію їх отримання; методи коригування розрахункових шкал і розкладання рентгенівських променів у спектр.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією лаборанта рентгеноспектрального аналізу 3 розряду - не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує нестандартні кількісні та якісні рентгеноспектральні аналізи підвищеної складності на короткохвильових і довгохвильових рентгенівських спектрометрах, квантометрах і аналізаторах способами внутрішнього стандарту та стандарт-фону. Аналізує об'єкти складного хімічного і фазового складу (окисли, солі, фториди, флюси, шлаки, метали, сплави, лігатури). Проводить рентгеноспектральний аналіз у тонких шарах. Виготовляє синтетичні еталони і контрольні проби на декілька елементів. Виконує локальний рентгеноспектральний аналіз зварних швів, дефектів у сплавах. Вибирає метод і оптимальні умови аналізу. Проводить монтаж і налагодження стаціонарних і переносних рентгеноспектральних апаратів. Перезаряджає аналізатори радіоактивними ізотопами. Проводить перевірку лічильно-реєструючих трактів спектрометрів. Бере участь в освоєнні нової апаратури і розробленні методик з використанням різних методів рентгеноспектрального аналізу. Опрацьовує результати аналізів на електронних і клавішних обчислювальних машинах. Проводить комплексне вимірювання інтенсивності аналітичних ліній елементів. Проводить якісний аналіз на скануючому спектрометрі.

Повинен знати: основи рентгенотехніки і програмування; будову, принцип роботи та основні вузли рентгеноспектральних апаратів; санітарні правила роботи з радіоактивними ізотопами; відомості про будову атому, радіоактивність, взаємодію рентгенівського випромінювання з речовинами; методики рентгеноспектрального аналізу; точність і чутливість різних методів; класифікацію помилок; порядок установлення та юстирування кристалів; загальні і спеціальні методи рентгеноспектрального аналізу (зовнішнього стандарту, стандарт-фону).

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією лаборанта рентгеноспектрального аналізу 4 розряду - не менше 1 року.

6-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує кількісні та якісні аналізи проб різного агрегатного стану з використанням автоматизованим рентгенівських аналітичних систем (квантометр плюс обчислювальна машина) і обслуговує ці системи. Виконує нестандартні визначення елементів у складних за хімічним і фазова складом об'єктах. Визначає концентрації елементів з використання різних способів розрахунку на основі рішення рівнянь зв'язку. Застосовує рентгеноспектральний аналіз під час дослідження тонкої структури спектра. Контролює проведені вимірювання і розрахунки. Освоює і впроваджує нові методи рентгеноспектрального аналізу. Усуває дрібні несправності обчислювальної машини. Передає інформацію до автоматизованої системи керування технологічним процесом. Освоює нову апаратуру для рентгеноспектрального аналізу.

Повинен знати: структуру побудови автоматизованих рентгенівських аналітичних систем; основи побудови метрологічної бази рентгенівських лабораторій; принцип роботи обчислювальних машин і їх зв'язок з рентгеноспектральними аналізаторами; основи рентгенівської фізики, математичної статистики, електроніки, обчислювальної техніки і програмування в обсязі програми підготовки кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією лаборанта рентгеноспектрального аналізу 5 розряду - не менше 1 року.

65. ЛАБОРАНТ-РЕНТГЕНОСТРУКТУРНИК

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Готує фотореєструючі рентгенівські апарати до роботи та обслуговує їх у процесі роботи. Готує зразки, які підлягають контролю. Готує до роботи камери. Проводить фотообробку рентгенівської плівки. Робить експозиції під час зйомки фотометодом.

Повинен знати: будову рентгенівських трубок; правила догляду за рентгенівськими трубками і кенотронами; правила підключення апаратів до мережі; прийоми роботи з рентгенівською установкою, зарядку камер (симетрично й асиметрично); принцип виготовлення зразків і юстирування їх у камерах; оброблення рентгенограм - фотообробка, промір рентгенограм на компараторі; правила проявлення, фіксування, промивання і сушіння рентгенівських плівок; умови зберігання рентгенівських плівок; розрахунок дебаєграм і знаходження ряду d за графіком.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Приклади робіт.

1. Трубки рентгенівські - тренування.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Виготовляє зразки металів, сплавів тощо і готує їх для дослідження. Виконує юстирування зразків у камерах і приставках під пучком рентгенівських променів. Обслуговує рентгенівські установки. Обробляє рентгенограми і діаграмні стрічки - проводить запис на іонізаційних апаратах.

Повинен знати: природу рентгенівських променів, дію рентгенівських променів на організм; умови існування відбиття від системи кристалографічних площин (рівняння Вульфа-Брегга); початкові знання про міжплощинні відстані, параметри решітки, сингонії; призначення окремих елементів пульта керування, а також призначення кенотронів, захисних кожухів системи рентгенівських апаратів; основні прийоми роботи на рентгеноструктурній та іонізаційній установках, апаратах; метод асиметричної зйомки; метод зйомки плоских зразків у рентгенівських камерах (для односторонніх рентгенограм); метод зворотної зйомки Закса; правила приготування проявників і фіксажів; промір рентгенограм і їх розрахунок; розшифрування дебаєграм; методику фотометрування рентгенограм.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.

Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією лаборанта-рентгеноструктурника 2 розряду - не менше 1 року.

Приклади робіт.

1. Апарати типу УРС-60 - установлення рентгенівських трубок і кенотронів.

2. Камери рентгенівські - установлення на апараті, юстирування відносно пучка.

3. Зразки металів, сплавів тощо - установлення на іонізаційних апаратах.

4. Зразки порошкові - виготовлення.

5. Зразки циліндричні - встановлення та юстирування в рентгенівських камерах.

6. Плівки рентгенівські і лічильники - визначення якості.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Обслуговує рентгеноструктурну апаратуру і проводить її профілактичний ремонт. Вибирає режим експозиції згідно з характеристиками досліджуваного матеріалу. Розшифровує рентгенограми і дифрактограми. Проводить фазовий аналіз. Розраховує параметри елементарних комірок і матеріалів кубічних та середніх сингоній. Досліджує на рентгенограмах зворотної зйомки процеси рекристалізації.

Повинен знати: властивості рентгенівських променів; природу виникнення рентгенівських спектрів; дифракції рентгенівських променів у кристалі; будову і призначення високовольтних генераторів, пультів керування, охолодних пристроїв; характеристики апаратів, застосовуваних у рентгеноструктурних дослідженнях; конструкції рентгенівських камер; методи приготування деяких селективно-поглинаючих фільтрів; обробку рентгенограм; будову мікрофотометрів, прийоми роботи на них; фотометрування рентгенограм візуально і з записом інтенсивності на фотоматеріал; вимірювання інтегральної ширини лінії за допомогою планіметра; прийоми роботи і основні несправності іонізаційної установки; визначення робочої характеристики лічильника імпульсів; підбирання робочого часу і заміну лічильника в разі несправності; підбирання і заміну щілини в трубці і лічильнику; встановлення різних швидкостей діаграмної стрічки на потенціометрі; запис розподілу інтенсивності по перетину лінії "по точках"; загальне уявлення про викривлення і напруження кристалічних грат.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією лаборанта-рентгеноструктурника 3 розряду - не менше 1 року.

Приклади робіт.

1. Валки прокатних верстатів - визначення кількості залишкового аустеніту.

2. Дебаєграми із симетричною і асиметричною закладкою плівки і рентгенограми зворотної зйомки - замір на компараторі.

3. Дифрактограми - зйомка із записом на потенціометрі.

4. Лічильники імпульсів - установлення і перевірка їх положень.

5. Трубки - монтаж на іонізаційну установку.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Здійснює монтаж і налагодження стаціонарних та переносних апаратів і установок для досліджень фотометодом, рентгенівських дифрактометрів для рентгено-структурного аналізу. Проводить юстирування різних камер і приставок для структурного аналізу. Вибирає метод, режим і схеми зйомок під час проведення дослідження із застосуванням звичайних температурних, текстурних, малокутових камер і приставок. Проводить рентгенографічні роботи з вивчення і контролю структури, складу матеріалів та аналізу макро- і мікронапружень. Одержує рентгенограми в монохроматизованому випромінюванні та розраховує їх. Опрацьовує і оформляє одержані результати.

Повинен знати: властивості рентгенівських променів і основи кристалографії; теорію дифракції рентгенівських променів; основи будови металів і сплавів; принципи механічної, термічної та інших методів обробки металів і вплив на рентгенодифракційну картину зміни складу та структури металів і сплавів; загальні і спеціальні методи рентгеноструктурного аналізу; будову рентгенівських апаратів, дифрактометрів; конструкцію камер монохроматорів, температурних малокутових, текстурних камер і приставок; конструкцію рентгенівських гоніометрів; порядок їх установлення та юстирування; методи розрахунків і розшифрування рентгенограм із застосуванням графіків, таблиць і номограм з уведенням різних поправок; визначення інтенсивності; методи аналізу форми і ширини дифракційних ліній.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією лаборанта-рентгеноструктурника 4 розряду - не менше 1 року.

Приклади робіт.

1. Блоки - визначення розміру і мікровикривлень наклепаного зразка металу.

2. Зразки радіоактивні - дослідження.

3. Сплави, що старіють, - визначення параметрів грат при різних температурах.

4. Фігури для об'єктів полюсні - побудова.

6-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує рентгеноструктурні дослідження із застосуванням керованих комплексів дефрактометр-ЕОМ. Здійснює рентгеноструктурний аналіз складних за хімічним і фазовим складом зразків. Проводить дослідження на крупногабаритних объектах за допомогою спеціалізованої малогабаритної апаратури. Готує поверхні об'єкта до дослідження. Вибирає умови для одержання рентгенограм. Одержує і опрацьовує експериментальні дані, робить висновки і складає звіти.

Повинен знати: принцип дії і правила обслуговування керованих комплексів дифрактометр-ЕОМ; основи побудови методологічної бази рентгеноструктурних досліджень з використанням керованих комплектів; методику одержання експериментальних даних під час "безперервного запису"; вимірювання в режимі "інтегральний", "по точках" і "вимірювання фону".

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією лаборанта-рентгеноструктурника 5 розряду - не менше 1 року.

Приклади робіт:

1. Апарати переносні - вибір умов контролю, юстирування.

2. Комплекси керовані - аналіз текстур.

3. Об'єкти крупногабаритні - визначення макронапружень.

66. ЛАБОРАНТ-СЕНСИТОМЕТРИСТ

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Проводить сенситометричні випробування кінофотовиробів на міцність шару, на визначення температури плавлення емульсійного шару і контршару плівки, на набухливість емульсійного шару плівки, визначає фотографічні показники: світлочутливість, коефіцієнт контрастності оптичної і пустої підкладки, оптичної густини вуалі, фотографічної ширини, максимальної оптичної густини та інших фотопоказників під керівництвом лаборанта-сенситометриста вищої кваліфікації. Проводить сенситометричні випробування позитивних сортів кінофотовиробів. Готує зразки плівки до випробувань.

Повинен знати: принцип роботи обслуговуваних приладів: денситометрів, сенситометрів, проявних приладів, резельвометрів, спектрографів, дензографів тощо; загальні відомості про синтез фотоемульсій, полив світлочутливих шарів; підбір композиції за рецептурою; правила поводження з вогненебезпечними речовинами і отрутами під час роботи в темряві.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Проводить сенситометричні випробування кінофотовиробів на міцність шару плівки, на визначення температури плавлення емульсійного шару і контршару плівки, на набухливість емульсійного шару плівки. Проводить сенситометричні випробування оборотних плівок і реверсивного фотопаперу. Вимірює товщини фотографічних шарів. Перевіряє неактинічність отсвітлення в темних кімнатах. Перевіряє правильність розміщення та розмір кадру зображення і звуку у фільмокопіях. Проводить сенситометричні випробування дослідних зразків, стабільності емульсій, осей напівфабрикату і готової продукції. Виконує експонування зразків у сенситометрі. Обробляє зразки фоторозчинами. Проміряє оптичні густини на денситометрах. Будує характеристичні криві залежності оптичних густин від логарифма експозиції. Визначає фотографічні показники світлочутливості, коефіцієнт контрастності, оптичну густину підкладки, вуалі, фотографічної ширини, максимальної і оптичної густини та інші фотопоказники. Регулює оптичні прилади. Записує результати випробувань.

Повинен знати: будову обслуговуваних приладів: денситометрів, сенситометрів, проявних приладів, резольвометрів, спектрографів, дензографів тощо; основи хімії та фотохімії; правила і способи синтезу фотоемульсій, поливу світлочутливих шарів підбору композиції за рецептурою; правила оброблення плівок фоторозчинами; ведення графічних розрахунків; технічні умови на кінофотоплівки і фільмокопії; державні стандарти на розміщення кадрів зображення і звуку фільмокопій та геометричні розміри кіноплівок.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією лаборанта-сенситометриста 3 розряду - не менше 1 року.

67. ЛАБОРАНТ СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛІЗУ

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Проводить якісний і кількісний спектральні аналізи. Готує електроди і проби до аналізу. Готує стандартні розчини проявника і фіксажу. Здійснює підготовку спектральної апаратури, зйомки, фотооброблення фотопластинок і вимірювання спектрограм. Вмикає і вимикає квантометр. Виконує фотографічний кількісний спектральний аналіз чавуну, вуглецевих і середньолегованих сталей на легуючі елементи, кольорових металів і сплавів на їх основі під керівництвом лаборанта вищої кваліфікації.

Повинен знати: загальні знання з оптики, фотографії, електрики і хімії; метод спектрального аналізу; сутність методу трьох еталонів; хімічне позначення легуючих елементів; призначення різних електродів для спектрального аналізу; правила поводження з реактивами і кислотами; вимоги до якості проб і аналізів; основні положення кількісних і якісних методів аналізу.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Складає план зйомки і знімає спектрограми з метою виконання якісного фотографічного спектрального аналізу простих об'єктів. Перевіряє правильність роботи фотоелектричної апаратури: логарифмічність, електричну і фотоелектричну відтворюваність. Переводить проби в розчин або в окисел. Виконує фотографічний кількісний спектральний аналіз чавунів, вуглецевих і середньолегованих сталей на вміст легуючих елементів, кольорових металів і сплавів на їх основі. Проводить напівкількісний аналіз середньолегованих сталей на стилоскопах.

Повинен знати: основи оптики, фотографії, електрики і хімії; оптичні схеми і типи спектральних приладів; будову мікрофотометра; принципові схеми джерел збудження; методи вимірювання інтенсивності; методи побудови градуйованих графіків; допустимий розбіг між паралельними аналізами; методи фотометрування спектрів; основні знання про структуру металів і сплавів.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.

Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією лаборанта спектрального аналізу 2 розряду - не менше 1 року.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує нестандартні (одиночні) аналізи електрохімічним способом. Контролює якість підготовки металевих проб, електродів. Здійснює хімічну підготовку проб для проведення електрохімічних методів аналізу малих концентрацій і домішкових елементів згідно з робочими інструкціями. Здійснює процес одержання окислів металів. Готує синтетичні еталони і стандартні розчини. Виконує кількісний аналіз проб методами електрохімії. Здійснює якісне і кількісне визначення складових у жароміцних корозійностійких сталях, сплавах і в титанових сплавах. Виконує кількісний фотографічний і фотоелектричний спектральний аналіз за робочими інструкціями гірських порід, руд, продуктів їх збагачення і металургійної переробки, легованих сталей, алюмінієвих і мідних сплавів на легуючі елементи. Проводить аналіз проб кобальтового порошку на кремній. Проводить аналіз проб нікелю (аноди, плавки, основи). Вимірює довжину хвиль спектральних ліній за допомогою спектра заліза. Виконує аналіз на вміст водню і кисню в сплавах. Здійснює стилоскопічний аналіз кольорових сплавів. Виконує локальний спектральний аналіз кольорових сплавів і середньолегованих сталей.

Повинен знати: умови збудження спектральних ліній; залежність інтенсивності спектральних ліній від концентрації елемента, що визначається; джерела світла; основні характеристики спектральних призмових і дифракційних приладів; характеристику кривої фотоемульсії; аналіз розчинів і сплавів; сутність методів аналізу чистих речовин; будову та електричну схему генераторів.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищена кваліфікації та стаж роботи за професією лаборанта спектрального аналізу 3 розряду - не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує нестандартні (одиночні) аналізи фотоелектричними, фотографічними методами. Аналізує окисли, солі, фториди, флюси і шлаки. Виготовляє синтетичні еталони на солі, окисли, флюси і шлаки. Готує титровані розчини. Виконує локальний спектральний аналіз зварних швів, дефектів у сплавах. Бере участь у методичних роботах з використанням фотографічних, спектрохімічних, фотоелектричних, локальних та інших спектральних методів аналізу.

Повинен знати: причини збудження спектрів; спектральні прилади; методи реєстрації спектрів; характеристики спектральних ліній, якісні і кількісні методи аналізу сплавів, розчинів, окислів, солей, фторидів, флюсів, шлаків; визначення малих домішок; способи готування титрованих розчинів, метод добавок.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією лаборанта спектрального аналізу 4 розряду - не менше 1 року.

6-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує якісний аналіз невідомих зразків. Здійснює метрологічну оцінку виконаних нестандартних аналізів з використанням обчислювальної техніки. Виконує атестаційний аналіз матеріалу стандартних зразків методом глобульної дуги з виготовленням попередньо первинних окисних еталонів. Проводить арбітражний аналіз. Здійснює встановлення, юстирування, фокусування і налагодження спектрографів, мікрофотолекторів, квантометрів, спектропроекторів та іншого спектрального устаткування і проекційних приладів. Виконує міжлабораторний контроль готової продукції. Керує роботою лаборантів нижчої кваліфікації.

Повинен знати: будову спектральних приладів та їх оптичні схеми; основні метрологічні поняття; формули розрахунку точності і відтворюваності методик аналізу; методи реєстрації спектрів; методи попереднього збагачення проб; способи визначення малих поміток; атлас аналітичних ліній; правила юстирування і налагодження обслуговуваного спектрального устаткування.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією лаборанта спектрального аналізу 5 розряду - не менше 1 року.

68. ЛАБОРАНТ ХІМІКО-БАКТЕРІОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Готує проби до випробувань і аналізів. Проводить лабораторні випробування зразків сировини, вати на вміст вологи, визначення поглинальної здатності, капілярності. Проводить різноманітні хіміко-бактеріологічні аналізи води, харчових продуктів, сировини, напівфабрикатів і готових виробів під керівництвом лаборанта вищої кваліфікації. Визначає за кольором дозрілість тростини. Проводить аналіз на вологість і засміченість тростини.

Повинен знати: порядок відбирання та оформлення проб; основні властивості матеріалів; сировини і напівфабрикатів, які підлягають аналізу; призначення лабораторного устаткування і правила поводження з ним.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Проводить різноманітні хіміко-бактеріологічні аналізи води, харчових продуктів, сировини, напівфабрикатів і готових виробів за затвердженими методиками. Визначає кислотність, густину вмісту жирових вуглецевих речовин, солей тощо, капілярність, наявність хлористих, сірчанокислих і кальцієвих солей, вміст жирових і воскоподібних речовин тощо. Веде контрольно-облікові записи.

Повинен знати: основи хімії та елементарні основи бактеріології в межах виконуваної роботи; вимоги державних стандартів до проведення хіміко-бактеріологічних аналізів; порядок відбирання зразків та їх підготовки до випробувань; необхідний обсяг випробувань; способи приготування робочих і титрових розчинів стерилізації бактеріологічних середовищ; систему записів результатів випробувань і методи їх статистичного опрацювання.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.

Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією лаборанта хіміко-бактеріологічного аналізу 2 розряду - не менше 1 року.

69. ЛАБОРАНТ ХІМІЧНОГО АНАЛІЗУ

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Проводить прості однорідні аналізи за затвердженою методикою без попереднього відокремлення компонентів. Виконує краплинний аналіз електроліту та інших речовин за допомогою реактивів, фільтрувального паперу, фарфорової пластинки. Визначає вміст води за Дином і Старком, питому вагу рідин вагами Мора і Вестфеля, температури спалаху у відкритому тиглі і за Мартенс-Пенським, Боязкість за Енглером, склад газу на апараті Орса. Проводить розганяння нафтопродуктів та інших рідких речовин за Енглером. Проводить випробування простих лакофарбових продуктів на спеціальних приладах. Визначає кількість вуглецю шляхом спалювання стружки в апараті Вюртиця (у потоці кисню). Проводить хімічний аналіз вуглецевих і низьколегованих сталей. Визначає густину рідких речовин ареометром, лужність середовища і температуру краплепадіння. Визначає температуру плавлення і застигання пальних матеріалів. Бере участь у приготуванні титрованих розчинів і паяльних флюсів. Визначає процентний вміст вологи в аналізованих матеріалах із застосуванням хіміко-технічних терезів. Проводить аналіз хімічного складу сплавів на мідній основі. Готує середні проби рідких і твердих матеріалів для аналізу. Визначає концентрації латексів і просочувальних розчинів, злив за сухим залишком. Визначає залишок на ситі під час просівання інгредієнтів. Готує пластифікатор, змішує його з порошком твердого сплаву. Стежить за роботою лабораторної установки, записує її показання під керівництвом лаборанта вищої кваліфікації.

Повинен знати: методику проведення простих аналізів; елементарні основи загальної та аналітичної хімії; правила обслуговування лабораторного устаткування, апаратури і контрольно-вимірювальних приладів; кольори, властиві тому чи іншому елементу, який знаходиться в аналізованій речовині; властивості кислот, лугів, індикаторів та інших застосовуваних реактивів; правила приготування середніх проб.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Проводить аналіз середньої складності за затвердженою методикою без попереднього відокремлення компонентів. Визначає процентний вміст речовини в аналізованих матеріалах різними методами. Визначає в'язкість, розчинність, питому вагу матеріалів і речовин піктометром, пружність парів за Рейдом, індукційний період, кислотність і коксівність аналізованих продуктів, температури спалаху в закритому тиглі та застигання нафти і нафтопродуктів. Установлює і перевіряє нескладні титри. Проводить різноманітні аналізи хімічного складу різних проб руди, хромистих, нікелевих, хромонікелевих сталей, чавунів; алюмінієвих сплавів, продуктів металургійних процесів, флюсів, палива і мінеральних масел. Визначає вміст сірки і хлоридів у нафті і нафтопродуктах. Проводить складні аналізи і визначає фізико-хімічні властивості лакофарбових продуктів і цементу на спеціальному устаткуванні. Підбирає розчинники для лакофарбових матеріалів. Зважує аналізовані матеріали на аналітичних терезах. Налагоджує лабораторне устаткування. Складає лабораторні установки за наявними схемами під керівництвом лаборанта вищої кваліфікації. Стежить за роботою лабораторної установки і записує її показання.

Повинен знати: основи загальної та аналітичної хімії; способи установки і перевірки титрів; властивості застосовуваних реактивів і вимоги до них; методику проведення аналізів середньої складності і властивості застосовуваних реагентів; державні стандарти на виконувані аналізи і товарні продукти по обслуговуваній дільниці; правила користування аналітичними терезами, електролізною установкою, фотокалориметром, рефрактометром та іншими аналогічними приладами; вимоги до якості проб і проведених аналізів; процеси розчинення, фільтрації, екстракції і кристалізації; правила налагодження лабораторного устаткування.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.

Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією лаборанта хімічного аналізу 2 розряду - не менше 1 року.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Проводить складні аналізи суміші пульпи, розчинів, реактивів, концентратів, поверхневих і бурових вод, нафти і нафтопродуктів, готової продукції, допоміжних матеріалів, відходів, добрив, кислот, лугів за встановленою методикою. Проводить різноманітні аналізи хімічного складу різних кольорових сплавів, феросплавів, високолегованих сталей. Визначає кількісний вміст основних легуючих елементів у сплавах на основі титану, нікелю, вольфраму, кобальту, молібдену і ніобію за встановленими методиками. Встановлює і перевіряє складні титри. Визначає нітрозність, міцність кислот. Виконує аналіз ситовим або електроваговим методом за ступенем концентрації розчинів. Аналізує сильнодіючі яди, вибухові речовини. Проводить повний аналіз газів на апаратах ВТІ, газофракційних апаратах і хроматографах. Готує складні реактиви і перевіряє їх придатність. Проводить у лабораторних умовах синтез за заданою методикою. Визначає ступінь конверсії аміаку або окисності нітрозних газів. Визначає теплотворну спроможність палива. Оформляє і розраховує результати аналізу. Складає лабораторні установки за наявними схемами. Проводить випробування покриття виробів на спеціальних приладах: везерометрі, камері тропічного клімату, приладі Мегера тощо. Проводить арбітражні аналізи прості та середньої складності.

Повинен знати: загальні основи аналітичної і фізичної хімії; призначення і властивості застосовуваних реактивів; правила складання лабораторних установок; способи визначення маси і об'єму хімікатів; способи приготування складних титрованих розчинів; правила зважування осаду на аналітичних терезах і проведення необхідних розрахунків за результатами аналізу; правила користування контрольно-вимірювальними приладами і вагами різних типів; технічні умови і державні стандарти на проведені аналізи, правила ведення технічної документації на виконані роботи.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією лаборанта хімічного аналізу 3 розряду - не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Проводить особливо складні аналізи сплавів на нікелевій, кобальтовій, титановій і ніобієвій основах із застосуванням приладів і апаратів за встановленими методиками. Проводить аналізи рідкісних, рідкісноземельних і благородних металів. Здійснює аналізи із застосуванням радіоактивних елементів. Проводить аналізи суміші вибухонебезпечних органічних речовин із застосуванням різних типів і конструкцій хроматографів методом, побудованим на використанні електронних схем, із вживанням складного розрахунку хромаграм. Бере участь у розробленнях нових методик для хімічних аналізів. Проводить аналізи атомно-абсорбційним методом. Проводить складні арбітражні аналізи. Виконує метрологічне оцінювання результатів нестандартних аналізів. Апробує методики, рекомендовані до стандартизування. Налагоджує обслуговуване устаткування.

Повинен знати: конструкцію і порядок користування застосовуваними приладами та апаратами; основи загальної, аналітичної і фізичної хімії; фізико-хімічні методи аналізу; основи розроблення і вибору методики проведення аналізів; способи відокремлення і визначення благородних металів; властивості радіоактивних елементів і правила роботи з ними.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією лаборанта хімічного аналізу 4 розряду - не менше 1 року

70. ЛЕБІДНИК

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Керує та обслуговує барабанні лебідки для переміщення вантажів із застосуванням вантажозахоплювальних пристроїв з приводом від електродвигунів потужністю до 100 кВт. Регулює швидкість руху канатів, тросів. Перевіряє гальма, шківи і барабани. Подає попереджувальні сигнали. Зрощує і зв'язує троси та стропи різними вузлами. Змазує і виконує поточний ремонт механізмів.

Повинен знати: будову барабанних лебідок; типи захоплювальних та інших пристроїв, застосовуваних під час переміщення вантажів; умовну сигналізацію; способи визначення несправностей у роботі лебідки та їх усунення.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Керує та обслуговує барабанні лебідки з приводом від електродвигунів потужністю понад 100 кВт, від двигунів внутрішнього згоряння і пересувних установок, оснащених спеціальними лісовантажними стрілами (фермами) для переміщення вантажів із застосуванням вантажозахоплювальних пристроїв. Керує і обслуговує лебідки канатно-підвісних доріг на вугільних та сланцевих шахтах і розрізах. Регулює швидкість руху канатів, тросів і стропів. Перевіряє гальма, шківи і барабани. Налагоджує барабанні лебідки.

Повинен знати: будову лебідок різних типів; типи захватних та інших пристроїв; визначення несправностей у роботі лебідок і способи їх усунення.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією лебідника 2 розряду - не менше 1 року.

Примітка. На підприємствах коксохімічного виробництва чорної металургії професію "Лебідник" іменувати "Лебідник і (кабестанник)".

71. МАЛЯР

1-й розряд

Завдання та обов'язки. Фарбує деталі в налагоджених барабанах, автоматах методом занурювання і щіткою без шпаклювання і ґрунтування. Промиває деталі лугом, водою та розчинниками. Знежирює поверхні. Покриває оліфою та ґрунтує. Перетирає лакофарбові матеріали на ручних фарботерках. Фільтрує лакофарбові матеріали. Сушить пофарбовані вироби. Промиває та очищає вживані інструменти, щітки, трафарети, тару, деталі фарборозпилювачів, апаратів безповітряного розпилювання, шлангів. Одержує і відносить на робоче місце лакофарбові матеріали. Навішує деталі, вироби на спеціальні пристрої і знімає їх після фарбування. Готує фарби, лаки, мастики, шпаклівки, ґрунтовки, замазки, згідно із заданою рецептурою, під керівництвом маляра вищої кваліфікації.

Повинен знати: прийоми фарбування деталей у барабанах, автоматах і методом занурювання; загальні відомості про корозію, окалину; захист дерев'яних поверхонь від деревоточців і способи захисту від них; найменування та види фарб, лаків, емалей, ґрунтовок, шпаклівок; склад шпаклювальних матеріалів; правила обслуговування сушильних камер і шаф та режими сушіння виробів; способи перетирання фарб вручну; призначення та умови застосування малярного інструменту; склад і способи промивання та очищення застосовуваних інструментів, щіток різних типів, тари і фарборозпилювальних апаратів.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Приклади робіт.

1. Арматура, ізолятори - покриття асфальтовим лаком.

2. Баки - фарбування.

3. Вила - фарбування.

4. Деталі машин простої конфігурації - фарбування.

5. Кільця і лопаті роторів - фарбування.

6. Ключі гайкові, торцеві і спеціальні, плоскогубці, гострозубці та інші інструменти - фарбування.

7. Комінгси, кожухи, настили, набір деталей корпусу, стакани шахт, труби, фундаменти нескладні - знежирювання.

8. Ланцюги якірні - фарбування кам'яновугільним лаком методом занурювання.

9. Огорожі, грати, ворота, захисні засоби - фарбування.

10. Палуби - протирання соляровим маслом.

11. Пластини трансформаторні - фарбування лаком у барабані.

12. Станини, щити підшипникові та запобіжні зварні конструкції відливки чавунні і сталеві для електромашин - очищення та ґрунтування поверхонь.

13. Тара різна - фарбування.

14. Теплоізоляція стара в корабельних приміщеннях - знімання.

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Фарбує поверхні, які не потребують високоякісного оброблення, після нанесення шпаклівок та ґрунтувальних шарів. Готує вироби для лакування по лаковій шпаклівці і для пофарбування під рисунок різних порід дерева, каменю та мармуру. Вирівнює поверхні шпаклівкою із замазуванням дефектів. Наносить цифри, літери та малюнки за трафаретами в один тон. Фарбує деталі і вироби пульверизатором. Очищає, згладжує, підмазує, протравлює фарбовані поверхні від корозії, окалини обростань, старого лакофарбового покриття, пилу та інших нальотів щітками, скребками, шпателями та іншими ручними інструментами ганчіркою, пилососом, повітряним струменем від компресора. Змішує і розтирає на фарботерних машинах фарби, лаки, шпаклівки, ґрунтовки і замазки за заданою рецептурою.

Повинен знати: будову фарботерних машин; призначення та умови застосування механізмів, пристроїв і інструментів, які застосовуються під час малярних робіт; способи виконання лакофарбового покриття деталей та виробів із різних матеріалів; способи шліфування, шліфувальні матеріали, які застосовуються для різних видів лакофарбових матеріалів та їх фізичні властивості; рецепти готування фарб, лаків, мастик, шпаклівок та замазок; способи змішування фарб за заданою рецептурою для одержання необхідного кольору і визначення якості застосовуваних фарб і лаків; правила зберігання розчинників, фарб, лаків та емалей; режим сушіння лакофарбового покриття; особливості очищення поверхонь із залізобетону та склопластику; правила готування поверхонь для фарбування; вимоги до якості очищуваної поверхні.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією маляра 1 розряду - не менше 0,5 року.

Приклади робіт.

1. Арматура і деталі електричні, армовані ізолятори, розрадники - ґрунтвання та фарбування.

2. Балони - фарбування.

3. Втулки радіаторні та редукторні шестерні - покриття мастикою.

4. Деталі середньої та складної конфігурації і вузли машин, суден та устаткування - фарбування.

5. Електродвигуни, електромашини, турбогенератори - ґрунтування, шпаклювання і фарбування.

6. Колони, ферми, підкранові балки, форми для залізобетонних виробів - фарбування.

7. Конструкції сталеві - очищення від корозії.

8. Корпус судна всередині та зовні - очищення поверхонь.

9. Кришки, плати, пластини - фарбування пульверизатором.

10. Кронштейни, сектори, корпуси рульових машинок, трансформатори - фарбування.

11. Круги рятувальні - шпаклювання та фарбування.

12. Ліжка металеві - фарбування.

13. Люки, трюми, фундаменти - заливання цементним розчином.

14. Машини гірничі, устаткування і верстати - фарбування після ремонту, нанесення написів за трафаретом.

15. Панелі, футляри, кожухи - фарбування кілька разів пульверизатором.

16. Покрівлі, рами, візки, деталі гальма, дошки підлоги, ящики акумуляторні та пожежні, дефлектори локомотивів і вагонів - фарбування.

17. Скриньки поштові металеві - очищення, ґрунтування і фарбування.

18. Стіни, підлоги та інші поверхні - очищення, згладжування, протравлення.

19. Трактори, катки, асфальтозмішувачі - фарбування корпусів.

20. Труби вентиляції - ізоляція мастиковими матеріалами.

21. Труби різних діаметрів - фарбування.

22. Хвилеводи і хвилеводні секції із латуні та міді - суцільне шпаклювання, шліфування, фарбування.

23. Шафи, лімби - фарбування.

24. Шпунти та гребені обшивок вантажних вагонів - бунтування.

25. Ящики і корпуси приладів - нанесення трафарету.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Фарбує поверхні, які потребують високоякісного оброблення, після нанесення шпаклівок і ґрунтувальних шарів фарбами і лаками в декілька тонів, здійснює шліфування, ґрунтування, прооліфлення та полірування їх різними інструментами. Виконує пофарбування поверхонь під простий рисунок різних порід дерева, мармуру та каменю. Наносить малюнки і написи за трафаретами у два - три тони; цифри та літери без трафаретів. Фарбує деталі та поверхні на електростатичних установках і електростатичними фарборозпилювачами. Обробляє поверхні набризкуванням. Обробляє поверхні сповільнювачами корозії. Регулює подавання повітря і фарби у розпилювачі. Покриває вироби лаками на основі бітуму та нітролаками. Очищає замкнені об'єми (циліндри, відсіки). Фарбує та очищає (обшкрябує) судна в доках. Виконує міжопераційний захист фосфатованими ґрунтовками листового матеріалу та профільного прокату для суднових конструкцій, крім цистерн питної, дистильованої і поживної води, медичного і технічного жиру. Наносить лакофарбові покриття у місця розташування змінної ватерлінії суден, до оброблення яких не висуваються високі вимоги. Виготовляє нескладні трафарети. Готує суміші з масляних фарб і лаків, нітрофарб, нітродаків та синтетичних емалей. Підбирає колір за заданими зразками. Підналагоджує механізми і пристрої, які застосовуються під час виконання малярних робіт.

Повинен знати: принцип дії і способи підналагодження механізмів та пристроїв, які застосовуються під час малярних робіт; будову електростатичних установок поля та електростатичних фарборозпилювачів, правила їх регулювання за показаннями контрольно-вимірювальних приладів; правила захисту листового матеріалу та профільного прокату для судових конструкцій; способи фарбування та лакування виробів із різних матеріалів і процес готування виробів для оброблення; процес пофарбування поверхонь під простий рисунок різних порід дерева, мармуру та каменю; властивості декоративних та ізоляційних лаків і емалей, рецепти їх виготовлення; способи готування фарб різних кольорів; хімічний склад фарб і правила підбирання кольорів; технічні умови на оброблення і сушіння виробів.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.

Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією маляра 2 розряду - не менше 1 року.

Приклади робіт.

1. Автомобілі вантажні - остаточне фарбування.

2. Автомобілі легкові та автобуси - нанесення ґрунтового шару, шпаклювання, шліфування, первинне і вторинне фарбування кузова.

3. Баржі - фарбування.

4. Деталі відлиті і зварні для електромашин і апаратів - шліфування після шпаклювання та фарбування.

5. Електродвигуни, електромашини, турбогенератори - остаточне фарбування.

6. Ємності - покривання лаком внутрішньої поверхні.

7. Касети зварні великоблокових станцій та щитів керування - фарбування.

8. Касети кіно- і фотоапаратів - фарбування.

9. Корпус судна всередині та зовні - фарбування.

10. Корпуси, столи і диски регулювальних та випробувальних стендів - шліфування та фарбування емаллю.

11. Крани, мости, опори ліній електропередач - фарбування.

12. Кузови вантажних вагонів, котли цистерн і локомотивів, універсальні контейнери - фарбування.

13. Лічильні, швацькі та друкарські машини - фарбування і полірування.

14. Ланцюги якірні - фарбування.

15. Машини, верстати, апарати, прилади та інше устаткування - фарбування.

16. Палуби - нанесення мастик.

17. Панелі металеві та дерев'яні для радіоприладів - фарбування і оброблення.

18. Рами, двері, фрамуги - фарбування і покриття лаками.

19. Стелі - очищення, згладжування, протравлення.

20. Стіни, підлоги та інші поверхні - просте фарбування.

21. Стіни, полиці, меблі всередині та зовні, стелі і покрівлі, локомотивів та суцільнометалевих вагонів, вагонів з машинним охолодженням та ізометричних вагонів з металевим кузовом - шліфування, нанесення виявного шару щіткою, розпилювачем або валиком.

22. Стовпи, щитки - пофарбування під простий рисунок різних порід дерева.

23. Судна залізобетонні - фарбування.

24. Тролейбуси і вагони метро - шліфування по суцільній шпаклівці, нанесення другого і третього шарів емалі щіткою і фарборозпилювачем.

25. Труби вентиляційні - фарбування.

26. Труби і металева арматура локомотивів та вагонів - фарбування.

27. Футляри електроапаратури - лакування і полірування.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Фарбує поверхні сухими порошками, різними фарбами та лаками у кілька тонів, здійснює шліфування, лакування, полірування, шпаклювання, ґрунтування і прооліфлення їх механізованим інструментом. Торцює і флейцює фарбовані поверхні. Протягує фільонки з підтушовуванням. Наносить малюнки на поверхні за трафаретами в чотири і більше тонів. Виконує пофарбування поверхонь під складний рисунок різних порід дерева, мармуру та каменю. Самостійно готує складні колери. Реставрує пофарбовані поверхні, лінкруст, лінолеум та інші матеріали. Здійснює лакофарбові покриття на склі та керамічній емалі. Виготовляє складні трафарети і гребінки для оздоблення фарбованих поверхонь. Фарбує після ґрунтування поверхні методом холодного безповітряного розпилення. Фарбує деталі, вироби, прилади в тропічному виконанні. Виконує міжопераційний захист фосфотованими ґрунтовками листового матеріалу та профільного прокату для суднових цистерн питної, дистильованої та поживної води, медичного і технічного жиру. Здійснює механізоване очищення корпусів суден від корозії, окалини, обростання і старого лакофарбового покриття дробоструминними апаратами із здаванням робіт за зразками та еталонами і водою під високим тиском. Визначає якість застосовуваних лакофарбових матеріалів. Лагодить механізми, які застосовуються під час виконання малярних робіт.

Повинен знати: будову та способи налагодження механізмів і пристроїв, які застосовуються під час виконання малярних робіт; способи виконання малярних робіт з високоякісним оздобленням; процес пофарбування поверхонь під складний рисунок різних порід дерева, мармуру та каменю; особливості механізованого очищення поверхонь і корпусів суден від обростання і старого лакофарбового покриття; технічні умови та вимоги до лакування і фарбування; способи реставрації пофарбованих поверхонь, лінкрусту, лінолеуму та інших матеріалів.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією маляра 3 розряду - не менше 1 року.

Приклади робіт:

1. Автомобілі легкові та автобуси - остаточне фарбування, оздоблення і полірування.

2. Електроприлади, електромашини крупногабаритні - фарбування і полірування.

3. Катери - фарбування.

4. Поверхні полотняні салонів літака - покриття багатошарове лаками і фарбами.

5. Стеля - поліпшене оздоблення, фарбування.

6. Стіни, підлоги та інші поверхні - високоякісне оздоблення, фарбування.

7. Стіни, полиці, меблі зовні та всередині, стелі і покрівлі локомотивів, суцільнометалевих вагонів, вагонів з машинним охолодженням та ізотермічних вагонів з металевим кузовом і каюти суден - фарбування та покриття лаком щіткою, розпилювачем або валиком.

8. Судна, фюзеляжі, крила літаків і стіни вагонів - нанесення розпізнавальних написів та маркувань.

9. Тролейбуси і вагони метро - остаточне фарбування та оздоблення.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Фарбує поверхні різними фарбами з лакуванням, поліруванням, орнаментальним, художнім багатокольоровим і декоративним оздобленням. Виконує пофарбування поверхонь під цінні породи дерева. Фарбує після ґрунтування методом холодного безповітряного розпилювання. Здійснює ґрунтування, антикорозійне покриття, покриття необростаючими та протиобростаючими фарбами, анодний і катодний захист суден, які зазнають дії морської води, мінеральних кислот і лугів. Реставрує художні написи.

Повинен знати: способи виконання малярних робіт із художнім та орнаментальним оздобленням і методом холодного безповітряного розпилювання; процес пофарбування поверхонь під цінні породи дерева; рецептуру, фізико-хімічні властивості різноманітних фарбувальних матеріалів і сумішей для художнього фарбування та оздоблення; види складного малювання і шрифтів, властивості та сорти різних пігментів, розчинників, масел, лаків, силікатів, смол та інших застосовуваних у малярній справі матеріалів; методи випробування лаків та фарб на стійкість і в'язкість; технічні умови на остаточне оздоблення виробів, деталей і поверхонь; режими сушіння лакофарбового покриття; вимоги до готування поверхонь під антикорозійний, анодний і катодний захист, захисні схеми ґрунтування та фарбування підводної частини суден, що зазнають дії морської води, мінеральних кислот і лугів; способи реставрації художніх написів.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією маляра 4 розряду - не менше 1 року.

Приклади робіт:

1. Автомобілі легкові - остаточне фарбування, покривання лаками та емалевими фарбами.

2. Герби, орнаменти, складні написи - художнє виконання за ескізами та малюнками.

3. Надбудови пасажирських суден - фарбування.

4. Панелі, щити, схеми - художнє оздоблення поверхонь.

5. Стіни, стелі та інші поверхні - високоякісне фарбування, багатокольорове і декоративне оздоблення.

6-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує рельєфне, фактурне та експериментальне фарбування та аерографічне оздоблення виробів та поверхонь під час упровадження нових фарбувальних речовин і синтетичних матеріалів. Реставрує художні розписи і малюнки. Виконує декоративне лакування, полірування поверхонь внутрішніх приміщень. Фарбує після ґрунтування поверхні методом гарячого безповітряного розпилювання на установках. Наносить необростаючі термопластичні фарби апаратами. Захищає необростаючі фарби консервуючими фарбами за спеціальною схемою. Малює за рисунками та ескізами від руки і після припорошення. Виконує орнаментальне і об'ємне малювання.

Повинен знати: способи виконання та вимоги до якості експериментального, рельєфного і фактурного фарбування та аерографічного оздоблення виробів і поверхонь; будову та способи налагодження установок для гарячого безповітряного розпилювання лакофарбових матеріалів і апаратів для нанесення термопластичних фарб; схеми захисту необростаючими фарбами; способи реставрації художнього малювання та рисунків.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією маляра 5 розряду - не менше 1 року.

Приклади робіт.

1. Експонати виставкових машин, апаратів і приладів - багатошарове і багатокольорове фарбування, лакування, шліфування та полірування.

2. Конструкції суден - нанесення товстошарового покриття.

3. Поверхні внутрішніх стін пасажирських суден, літаків, вагонів - малювання за рисунками та ескізами вручну.

4. Салони, вестибюлі, каюти "Люкс" пасажирських суден, літаків, вагонів та прогулянкових яхт - художнє оздоблення, захисне покриття.

5. Стіни, стелі та інші поверхні - рельєфне і фактурне фарбування, малювання за рисунками та ескізами.

72.МАРКУВАЛЬНИК

1-й розряд

Завдання та обов'язки. Маркує різні вантажі, вироби, деталі, напівфабрикати, готову продукцію, пакувальну тару шляхом клеймування, штемпелювання, пломбування, наклеювання етикеток, навішування бирок вручну або із застосуванням спеціальних маркувальних верстатів пресів і автоматів. Наносить на поверхню виробів, тари або бирки маркувальні надписи фарбами певних кольорів від руки, за трафаретом, за допомогою пістолетів та інших розпилювальних пристроїв; закріплює маркувальні надписи шляхом сушіння або покривання лаком. Виготовляє трафарети для маркування продукції, металеві знаки. Штемпелює етикетки і бандеролі з занесенням до них адреси та інших надписів. Заготовляє квитки для відвідування видовищних установ ручним штампом. Готує фарби і клейкі речовини, підбирає клейма і визначає їх придатність. Перевіряє якість клеймування і виправляє брак. Промиває і чистить трафарети. Налагоджує і регулює маркувальні верстати і преси. Оформляє документи на марковану продукцію.

Повинен знати: державні стандарти і технічні умови на маркування продукції; шифр і умовні позначення, правила і способи маркування; шрифти для надписів; способи приготування фарб і клейких речовин; будову і принцип роботи устаткування і пристроїв, застосовуваних для маркування; номенклатуру, види, сорти, марки, вагу і розміри продукції, яка підлягає маркуванню; застосовувані клейма, їх розміри і форми; призначення розмічального інструменту; причини бракованого нанесення клейма і способи його усунення; порядок оформлення документів на марковану продукцію.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

73. МАСТИЛЬНИК

1-й розряд

Завдання та обов'язки. Змащує частини машин, механізмів, двигунів, приводів, агрегатів, автомашин, тракторів та іншого устаткування і машин в установлені строки. Здійснює заміну та заливання мастильних матеріалів у редуктори і коробки передач, у лубрикатори та інші автоматично діючі прилади для змащування під тиском. Заливає масло в маслянки. Збирає відпрацьоване масло для очищення. Очищає трансмісійні вали від пилу та бруду.

Повинен знати: розташування обслуговуваного устаткування на дільниці тертьові частини, які підлягають змащуванню; види, сорти і призначення мастильних матеріалів; схему маслопроводів обслуговуваного устаткування і машин; правила, терміни і періодичність змащування та чищення машин та устаткування; прийоми встановлення драбин, сходів та інших пристосувань для підйому до рухомих частин устаткування; призначення найбільш розповсюджених простих інструментів та пристроїв, які застосовуються під час змащування, чищення та промивання.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта або початкова загальна освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Змащує тертьові частини механізмів устаткування, апаратів і приладів з прочищенням та промиванням їх в установлені строки. Спостерігає на обслуговуваній дільниці або в цеху за справним станом маслопровідних систем. Оглядає, заправляє та змащує вагонні букси та інші тертьові деталі рухомого складу. Змінює несправні маслянки та усуває дефекти в маслопроводах. Підбирає мастильні матеріали залежно від їх властивостей і призначення. Одержує, зберігає та веде облік мастильних і обтиральних матеріалів.

Повинен знати: схеми маслопроводів, змащуючих пристроїв і періодичність змащування різноманітного устаткування; склад і властивості мастильних матеріалів; види мастильних систем: кільцеву, набивну, під тиском; будову масляних насосів, фільтрів і правила їх регулювання; правила зберігання, обліку мастильних матеріалів; основні знання про регенерацію відпрацьованого масла.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта або початкова загальна освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією мастильника 1 розряду - не менше 0,5 року.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Змащує тертьові частини механізмів цінного, відповідального, унікального устаткування, апаратів і механізмів за допомогою різних складних пристроїв та приладів. Змащує важкодоступні місця устаткування під час його роботи. Визначає придатність масла за результатами лабораторного аналізу згідно з експлуатаційними вимогами. Підбирає мастильні матеріали залежно від їх властивостей та призначення. Заправляє густим та рідким мастильним матеріалом резервуари, автоматичні і ручці станції.

Повинен знати: види монтажних схем змащування; будову апаратури напівавтоматичного та автоматичного змащування; технічні умови на якість масел для відповідних типів устаткування; правила відбирання проб експлуатаційних масел; хімічні аналізи масел, що подаються лабораторією.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта або початкова загальна освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією мастильника 2 розряду - не менше 1 року.

74. МАШИНІСТ АВТОМОБІЛЕРОЗВАНТАЖУВАЧА

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Керує однотипними автомобілерозвантажувачами під час виконання вантажно-розвантажувальних робіт. Пускає в роботу і зупиняє автомобілерозвантажувач. Стежить за розвантаженням автомашин. Контролює стан маслопроводу, насосів і нагнітальної лінії гідросистеми. Чистить фільтри. Проводить технічний огляд автомобілерозвантажувача.

Повинен знати: будову автомобілерозвантажувача, правила підготовки агрегата до роботи; правила заправляння гідросистеми маслом і змазування двигунів та підйомних механізмів; правила проведення технічного огляду автомобілерозвантажувачів.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Керує різними типами автомобілерозвантажувачів під час виконання вантажно-розвантажувальних робіт. Перевіряє правильність заземлення рам і двигуна підйомника. Перевіряє роботу вала і лопаток у пазах ротора. Виявляє несправності в роботі гідросистеми і усуває їх. Проводить поточний ремонт і бере участь у середньому і капітальному ремонтах агрегата.

Повинен знати: будову автомобілерозвантажувачів різних типів; правила підготовки агрегата до роботи і проведенню поточного ремонту агрегата; способи виявлення та усунення несправностей у роботі автомобілерозвантажувачів.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією машиніста автомобілерозвантажувача 3 розряду - не менше 1 року.

75. МАШИНІСТ ВАГОНОПЕРЕКИДАЧА

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Керує вагоноштовхачами і електролебідками під час подавання та установлення вагонів у вагоноперекидач та прибирає їх після розвантаження. Заклинює автозчепи. Стежить за насадженням затискних гаків. Подає сигнали машиністу про готовність вагона до перекидання. Чистить вагони від вантажу, який залишився. Закриває двері і люки за світлофорами під час в'їзду у вагоноперекидач. Чистить і змазує механізми. Бере участь у заміні канатів і проведенні ремонтних робіт.

Повинен знати: принцип дії вагоноштовхачів і електролебідок; місцеву сигналізацію; правила встановлення вагонів; види мастильних матеріалів; інструкцію із сигналізації на залізниці.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Керує вагоноперекидачами під час розвантаження або перевантаження вагонеток. Пускає в роботу і зупиняє вагоноперекидач. Стежить за станом вагонеток, гальм і кріплень тросів. Приймає і подає сигнали, пов'язані з роботою вагоноперекидача. Змазує, чистить і прибирає вагоноперекидач. Усуває дрібні несправності в роботі обслуговуваного устаткування.

Повинен знати: будову вагоноперекидача; правила підготовки вагоноперекидача до роботи; місцеву сигналізацію; види і властивості застосовуваних мастильних матеріалів; способи виявлення та усунення несправностей у роботі вагоноперекидача.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.

Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією машиніста вагоноперекидача 2 розряду - не менше 1 року.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Керує вагоноперекидачами всіх систем під час розвантаження вагонів. Перевіряє стан вагонів, кріплення тросів, гальм. Приймає і подає сигнали, пов'язані з роботою вагоноперекидача. Заміняє канати і механізми затискача. Обслуговує і змазує механізми. Проводить поточний ремонт агрегата. Керує одночасно з пульта розвантаження вагонів: вагоноперекидачем вагоноштовхачем і установленням вагонів, або вагоноперекидачем і вагоноштовхачем, або вагоноперекидачем і установленням вагонів під керівництвом машиніста вищої кваліфікації.

Повинен знати: електричні схеми обслуговуваного устаткування і механізмів; інструкцію із сигналізації на залізницях; види і властивості застосовуваних мастильних матеріалів; технічні характеристики обслуговуваних механізмів; способи керування і принцип роботи автоматики та блокування; правила руху і сигналізації на залізничному транспорті; правила проведення поточного ремонту.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією машиніста вагоноперекидача 3 розряду - не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Керує одночасно з пульта розвантаження вагонів: вагоноперекидачем, вагоноштовхачем і установленням вагонів, або вагоноперекидачем і вагоноштовхачем, або вагоноперекидачем і установленням вагонів. Перевіряє стан вагонів, гальм і кріплень тросів. Веде заданий режим роботи механізмів за показаннями сигнальних пристроїв. Обслуговує і змазує механізми. Бере участь у середньому і капітальному ремонтах устаткування. Керує роботами з розчеплення, зчеплення, гальмування і кріплення вагонів. Веде облік тривалості роботи і кількості вивантажених вагонів.

Повинен знати: кінематичні схеми обслуговуваного устаткування, механізмів і пускової апаратури; основи електротехніки; правила користування контрольно-вимірювальними приладами і сигналізацією пульта керування; види і правила обліку витрат мастильних матеріалів; правила обліку роботи агрегатів; особливості участі в середньому і капітальному ремонтах устаткування відповідно до технологічної документації.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією машиніста вагоноперекидача 4 розряду - не менше 1 року.

76. МАШИНІСТ ВЕНТИЛЯЦІЙНОЇ ТА АСПІРАЦІЙНОЇ УСТАНОВОК

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Обслуговує вентиляційні та аспіраційні установки, фільтри, циклони і димососи з потужністю електродвигунів до 100 кВт. Пускає, змащує, виконує профілактичний огляд устаткування. Періодично чистить аспіраційні труби і циклони. Транспортує установки на нове місце. Стежить за циркуляцією води, що охолоджує підшипники, герметизацією місць, які виділяють пил, та аспіраційними установками, за роботою контрольно-вимірювальних приладів і пускових пристроїв. Бере участь у ремонті обслуговуваного устаткування. Чистить, змазує і підналагоджує обслуговуване устаткування.

Повинен знати: приклади роботи димососів, вентиляційних і аспіраційних установок та допоміжного устаткування; призначення і умови застосування контрольно-вимірювальних приладів і пускових пристроїв; місця змащування і застосовувані мастильні матеріали.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Обслуговує вентиляційні та аспіраційні установки, фільтри, циклони і димососи з потужністю електродвигунів понад 100 кВт та допоміжне устаткування. Регулює частоту обертання димососів і роботу вентиляційних та аспірційних установок за допомогою шиберів у трубах фільтрів. Налагоджує обслуговуване устаткування. Виявляє та усуває несправності в роботі обслуговуваного устаткування. Транспортує установки на нове місце з розбиранням їх і складанням.

Повинен знати: будову вентиляційних, аспіраційних установок, димососів і допоміжного устаткування; схем розташування повітропровідної мережі; режим роботи установки; будову контрольно-вимірювальних приладів і пускових пристроїв; правила регулювання частоти обертання димососів; правила настроювання і регулювання аспіраційної мережі; можливі несправності в роботі установок і двигунів, заходи щодо їх запобігання і способи їх усунення.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією машиніста вентиляційної та аспіраційної установок 2 розряду - не менше 1 року.

77. МАШИНІСТ ГАЗОГЕНЕРАТОРНОЇ СТАНЦІЇ

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Обслуговує газогенераторну станцію малої продуктивності з установками типу "Сіменс", "Дахрост" тощо, які працюють на твердому паливі. Перевіряє перед пуском, пускає обслуговуване устаткування і регулює його роботу за показаннями контрольно-вимірювальних приладів. Змащує рухомі частини механізмів. Стежить за роботою устаткування та усуває дрібні несправності. Працює як помічник машиніста під час обслуговування газогенераторних установок високої продуктивності. Бере участь у ремонті обслуговуваного устаткування.

Повинен знати: принцип роботи компресорів, насосів, вентиляторів, двигунів та інших обслуговуваних механізмів газогенераторних станцій; відомості про технологічний процес одержання енергетичного газу під час газифікації твердого палива; призначення і умови застосування контрольно-вимірювальних приладів, схему газових, пароводяних і повітряних комунікацій, властивості газів, що виробляються, і умови їх зберігання; мастильну систему устаткування і номенклатуру мастильних матеріалів; причини нагрівання підшипників і способи усунення перегріву; правила надання першої допомоги в разі вчадіння або отруєння газом.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Обслуговує газогенераторну станцію великої продуктивності з установками типу "Коллер", "Тут-Ретгер", ПД-7, 'Тіпромез" тощо, які працюють на твердому паливі. Перевіряє, пускає і зупиняє обслуговуване устаткування та регулює його роботу за показаннями контрольно-вимірювальних приладів. Визначає несправності в роботі устаткування та усуває їх. Стежить за системами охолодження рухомих механізмів та мастильною. Виконує поточний ремонт устаткування станції і бере участь у середньому і капітальному ремонтах. Веде контрольні та облікові записи про роботу устаткування газогенераторних установок.

Повинен знати: будову компресорів, насосів, вентиляторів, двигунів та інших обслуговуваних механізмів газогенераторних станцій; основи технологічного процесу газифікації твердого палива; схему комунікацій газогенераторної станції; будову контрольно-вимірювальних приладів; властивості газів, що виробляються і умови їх транспортування і зберігання; способи визначення та усунення несправностей у роботі устаткування газогенераторних станцій.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.

Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією машиніста газогенераторної станції - 2 розряду не менше 1 року.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Обслуговує газогенераторну станцію, обладнану потужними установками типу ГІАП тощо, які працюють на твердому паливі, а також високопродуктивні газогенераторні станції, що мають газгольдерне господарство та установки тонкої очистки газу. Пускає і зупиняє всі механізми машинного відділення газогенераторних станцій, приводних пристроїв, систем передач компресорів, насосів, вентиляторів. Стежить за роботою парових, водяних, повітряних і газових трубопроводів, очищувальної апаратури, скруберів і контрольно-вимірювальних приладів. Забезпечує нормальну роботу газгольдерів, конденсатовідвідників, інжекторів і регуляторів тиску газу. Стежить за опалювальною системою газольдерів і рівнем масла на затворі шайби. Визначає за шумом, стуком і нагріванням несправності в роботі обслуговуваного устаткування і усуває їх. Виконує поточний ремонт і бере участь у середньому і капітальному ремонтах устаткування станції. Веде контрольні та облікові записи про роботу устаткування газогенераторних і газоочисних установок.

Повинен знати: будову складних газогенераторних установок газоочисної та іншої апаратури, технологічний процес газифікації різних видів палива та очистки газів; способи одержання енергетичного газу і його зберігання; правила органів державного нагляду щодо експлуатації посудин, які працюють під тиском; способи визначення і усунення несправностей у роботі устаткування газогенераторних станцій і установок очистки газу.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією машиніста газогенераторної станції 3 розряду - не менше 1 року.

78. МАШИНІСТ ГАЗОДУВНИХ МАШИН

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Обслуговує машини різноманітних типів для стискання і переміщення технологічних газів і повітря; турбогазодувки, повітрогазодувки тощо з подаванням до 3000 м3/год. Стежить і регулює їх роботу. Пускає і зупиняє машини. Контролює тиск і температуру газу, змащування тертьових частин, охолодження масла. Контролює справність комунікацій, контрольно-вимірювальних приладів. Виконує огляд і поточний ремонт устаткування, визначає і усуває несправності в машинах, комунікаціях, арматурі і контрольно-вимірювальних приладах під керівництвом машиніста вищої кваліфікації. Бере участь у планово-запобіжному ремонті устаткування. Веде облік витрат електроенергії і мастильних матеріалів. Веде записи у виробничому журналі.

Повинен знати: будову обслуговуваних машин і двигунів; основи електротехніки в межах виконуваної роботи; схеми комунікацій; основні властивості мастильних матеріалів; правила змащування; причини виникнення несправностей у роботі устаткування і заходи щодо їх усунення.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

- у разі обслуговування газо- і повітродувних машин з подаванням більше 3000 до 15000 м3/год.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.

Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією машиніста газодувних машин 2 розряду - не менше 1 року.

4-й розряд

- у разі обслуговування газо- і повітродувних машин з подаванням понад 15000 до 75000 м3/год.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією машиніста газодувних машин 3 розряду - не менше 1 року.

5-й розряд

- у разі обслуговування газо- і повітродувних машин з подаванням понад 75000 м3/год.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією машиніста газодувних машин 4 розряду - не менше 1 року.

Примітки:

1. Помічник машиніста газодувних машин тарифікується на два розряди нижче машиніста, під керівництвом якого він працює, але не нижче 2 розряду.

2. У разі одночасного виконання функцій з обслуговування і електрофільтрів, трубчастих і зрошувальних холодильників машиністи тарифікуються на один розряд вище за умови такої ж подачі газодувної машини.

79. МАШИНІСТ ДВИГУНІВ ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРЯННЯ

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Обслуговує двигуни внутрішнього згоряння всіх систем потужністю до 73,5 кВт (до 100 к. с.). Обслуговує установки (станції), обладнані декількома двигунами внутрішнього згоряння всіх систем сумарною потужністю понад 73,5 до 735 кВт (понад 100 до 1000 к. с.) як помічник машиніста. Пускає, зупиняє, регулює роботу двигунів. Заправляє двигуни, змащує вузли і допоміжні механізми.

Повинен знати: принцип роботи двигунів, правила пуску, зупинки та обслуговування двигунів; схему змазування, живлення й охолодження двигунів; призначення і правила користування простими і середньої складності контрольно-вимірювальними приладами; сорти горючих і мастильних матеріалів; розміщення трубопроводів і арматури.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Обслуговує двигуни внутрішнього згоряння всіх систем потужністю понад 73,5 до 147 кВт (понад 100 до 200 к. с.). Обслуговує установки (станції), обладнані декількома двигунами внутрішнього згоряння всіх систем сумарною потужністю від 735 до 2205 кВт (від 1000 до 3000 к. с.) як помічника машиніста. Регулює роботу двигунів відповідно до технології обслуговуваного виробничого об'єкта або дільниці. Стежить за показаннями контрольно-вимірювальних приладів.

Повинен знати: будову обслуговуваних двигунів; правила обслуговування двигунів, генераторів, паливних насосів і допоміжних механізмів; основні знання з теплотехніки та електротехніки; будову простих і середньої складності контрольно-вимірювальних приладів; правила обліку роботи двигунів і витрат горючих та мастильних матеріалів.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.

Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією машиніста двигунів внутрішнього згоряння 2 розряду - не менше 1 року.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Обслуговує двигуни внутрішнього згоряння всіх систем потужністю понад 147 до 551,2 кВт (понад 200 до 750 к. с.) або установок (станцій), обладнаних декількома двигунами сумарною потужністю понад 147 до 735 кВт (понад 200 до 1000 к. с.). Обслуговує декілька двигунів внутрішнього згоряння всіх систем сумарною потужністю понад 2205 кВт (понад 3000 к. с.) як помічник машиніста. Контролює роботу і справність агрегатів, генераторів, паливних насосів і допоміжних механізмів. Виконує поточний ремонт і бере участь у середньому та капітальному ремонтах двигунів. Розкриває, оглядає, складає і розбирає двигуни під час ревізії.

Повинен знати: будову двигунів різних типів; будову складних контрольно-вимірювальних приладів; способи контролю роботи і справності агрегатів, генераторів, паливних насосів і допоміжних механізмів; правила розбирання, огляду, складання, ревізії і ремонту двигунів і допоміжних механізмів.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією машиніста двигунів внутрішнього згоряння 3 розряду - не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Обслуговує двигуни внутрішнього згоряння всіх систем потужністю понад 551,2 кВт (понад 750 к. с.) або установок станцій, обладнаних декількома двигунами сумарною потужністю від 735 до 2205 кВт (понад 1000 до 3000 к. с.). Виявляє та усуває несправності в роботі двигунів і окремих його вузлів.

Повинен знати: конструкцію, електричні і кінематичні схеми обслуговуваних двигунів та допоміжних механізмів; правила настроювання і регулювання контрольно-вимірювальних приладів; методи виявлення несправностей у роботі двигунів і способи їх усунення.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією машиніста двигунів внутрішнього згоряння 4 розряду - не менше 1 року.

6-й розряд

Завдання та обов'язки. Обслуговує установки або станції, обладнані групою двигунів внутрішнього згоряння різних систем сумарною потужністю понад 2205 кВт (понад 3000 к. с.). Бере участь у монтажі, демонтажі і випробуванні двигунів.

Повинен знати: конструкцію, електричні і кінематичні схеми двигунів різних типів; правила монтажу, демонтажу і випробування двигунів.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищена кваліфікації та стаж роботи за професією машиніста двигунів внутрішнього згоряння 5 розряду - не менше 1 року.

80. МАШИНІСТ ЕКСГАУСТЕРА

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Обслуговує ексгаустери та допоміжне устаткування: живильні механізми, шиберні пристрої, блокування, ланцюги вторинної комунікації і приводи, масляні насоси, вісцинові фільтри тощо під керівництвом машиніста вищої кваліфікації. Бере участь у ремонті устаткування.

Повинен знати: будову устаткування, механізмів і пускової апаратури, що обслуговується; періодичність та порядок змащування механізмів; правила установленої світлової та звукової сигналізації.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Обслуговує ексгаустери та допоміжне устаткування: живильні механізми, шиберні пристрої, блокування, ланцюги вторинної комунікації і приводи, масляні насоси, весцинові фільтри тощо. Розігріває ексгаустери і центрує їх після ремонту. Виконує регулювання насосів для відсмоктування газів і підтримує розрідження для створення тяги в печах, для переміщення легковагих матеріалів: волосся, шерсті, деревної стружки тощо. Веде записи показань контрольно-вимірювальних приладів.

Повинен знати: кінематику та електричні схеми устаткування, механізмів і пускової апаратури, що обслуговується; будову високовольтних двигунів змінного струму; сорти мастильних матеріалів.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією машиніста ексгаустера 3 розряду - не менше 1 року.

81. МАШИНІСТ ІЗ ПРАННЯ ТА РЕМОНТУ СПЕЦОДЯГУ

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Здійснює прання спецодягу та інших предметів виробничого призначення, рушників, штор, білизни тощо вручну і на машинах. Готує розчини для прання, крохмалення, підсинення. Сушить у сушильних барабанах (камерах) або в природних умовах, прасує на пресах, каландерах або вручну, Виконує дрібний ремонт спецодягу і білизни вручну та на швейній машині, нашиває мітки. Укорочує рукава, штани, комбінезони спецодягу. Приймає, сортує і видає спецодяг та інші предмети. Оформляє встановлену документацію.

Повинен знати: технологію оброблення спецодягу із різних матеріалів; будову і правила експлуатації обслуговуваного устаткування; види, властивості застосовуваних мийних і вибілювальних засобів, способи їх застосування та приготування; правила ведення встановленої документації.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

82. МАШИНІСТ КОМПРЕСОРНИХ УСТАНОВОК

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Обслуговує стаціонарні компресори і турбокомпресори тиском до 1 МПа (до 10 кгс/см2), з подачею до 5 м3/хв. кожен під час роботи на безпечних газах із приводом від різних двигунів, здійснює пуск, регулювання та зупинку компресорів. Спостерігає за роботою компресорів і допоміжного устаткування. Виконує змащування та охолодження тертьових частин механізмів компресорів. Запобігає та усуває несправності у роботі компресорів і контролює роботу його запобіжних пристроїв. Обслуговує приводні двигуни. Заправляє і відкачує масло у видаткові та аварійні баки. Бере участь у ремонті устаткування компресорної станції.

Повинен знати: принцип дії поршневих компресорів, парових машин і електродвигунів; способи запобігання та усунення неполадок у роботі компресорів і двигунів; призначення і способи застосування контрольно-вимірювальних приладів та автоматики керування; схеми трубопроводів компресорної станції; робочий тиск за ступенями і відповідну температуру повітря; допустиму температуру нагрівання вузлів обслуговуваних агрегатів, заходи щодо запобігання і ліквідації перегріву; сорти і марки масел, що застосовуються для змащування механізмів.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Обслуговує стаціонарні компресори і турбокомпресори тиском до 1 МПа (10 кгс/см2) з подачею понад 5 до 100 м3/хв. або тиском понад 1 МПа (понад 10 кгс/см2), з подаванням до 5 м3/хв. кожен під час роботи на безпечних газах із приводом від різних двигунів. Обслуговує стаціонарні компресори і турбокомпресори, які працюють на небезпечних газах тиском до 1 МПа (до 10 кгс/см2), з подаванням до 5 м3/хв. кожен. Здійснює пуск і регулювання режимів роботи компресорів та двигунів. Підтримує потрібні параметри роботи компресорів і перемикає окремі агрегати. Виявляє несправності та запобігає їх появі в роботі компресорної станції. Веде звітно-технічну документацію про роботу обслуговуваних компресорів, машин та механізмів. Бере участь у ремонті агрегатів компресорної станції.

Повинен знати: будову поршневих компресорів, турбокомпресорів, двигунів внутрішнього згоряння, парових машин та електродвигунів, їх технічні характеристики і правила обслуговування; схему трубопроводів; будову простих та середньої складності контрольно-вимірювальних приладів, автоматичних апаратів і арматури; звітно-технічну документацію компресорної станції; основи термодинаміки і електротехніки; властивості газів, що виникають під час роботи компресорів.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.

Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією машиніста компресорних установок 2 розряду - не менше 1 року.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Обслуговує стаціонарні компресори і турбокомпресори тиском до 1 МПа (до 10 кгс/см2), з подачею понад 100 до 500 м3/хв. або тиском понад 5 до 100 м3/хв. кожен під час роботи на безпечних газах із приводом від різних двигунів. Обслуговує стаціонарні компресори і турбокомпресори, які працюють на небезпечних газах тиском до 1 МПа (10 кгс/см2), з подачею понад 5 до 100 м3/хв. або тиском понад 1 МПа (понад 10 кгс/см2), з подачею до 5 м3/хв. кожен. Установлює і підтримує найпродуктивніший режим роботи компресорів. Спостерігає за справністю двигунів, компресорів, приладів, допоміжних механізмів та іншого устаткування. Бере участь в огляді та ремонті устаткування компресорних установок у межах кваліфікації слюсаря 3 розряду.

Повинен знати: конструктивні особливості, будову різних типів компресорів, турбокомпресорів, двигунів внутрішнього згоряння, парових машин, парових турбін та електродвигунів, допоміжних механізмів, складних контрольно-вимірювальних приладів, апаратів та арматури; схеми розташування паропроводів, циркуляційних конденсаційних трубопроводів, арматури і резервуарів компресорної станції; схеми розташування автоматичних пристроїв для регулювання роботи і блокування устаткування; основні технічні характеристики обслуговуваних компресорів; норми витрат електроенергії та експлуатаційних матеріалів для вироблення стиснутого повітря або газів.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією машиніста компресорних установок 3 розряду - не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Обслуговує стаціонарні компресори і турбокомпресори тиском до 1 МПа (до 1 10 кгс/см2), з подачею понад 500 до 1000 м3/хв. або тиском понад 1 МПа (понад 10 кгс/см2), з подачею понад 100 до 250 м3/хв. кожен під час роботи на безпечних газах із приводом від різних двигунів. Обслуговує стаціонарні компресори і турбокомпресори, які працюють на небезпечних газах тиском до 1 МПа (до 10 кгс/см2), з подачею понад 100 до 250 м3/хв. або тиском понад 1 МПа (понад 10 кгс/см2), з подачею понад 5 до 100 м3/хв. кожен. Обслуговує автоматизовані компресорні станції продуктивністю до 100 м3/хв. Перемикає і виводить у резерв та на ремонт устаткування компресорної станції. Регулює технологічний процес вироблення продукції станції. Складає дефектні відомості на ремонт устаткування компресорної станції. Здійснює ремонт устаткування компресорної станції в межах кваліфікації слюсаря 4 розряду. Ремонтує компресори і двигуни внутрішнього згоряння в польових умовах.

Повинен знати: кінематичні схеми обслуговуваних компресорів, турбокомпресори, парові машини, електродвигуни та двигуни внутрішнього згоряння; будову компресорів високого тиску; експлуатаційні характеристики компресорних і турбокомпресорних установок, парових та електричних двигунів до них і допоміжного устаткування; схеми технологічних процесів виробництва продукту станції; коефіцієнт корисної дії роботи компресорів застосовуваних систем і конструкцій.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією машиніста компресорних установок 4 розряду - не менше 1 року.

6-й розряд

Завдання та обов'язки. Обслуговує стаціонарні компресори і турбокомпресори тиском до 1 МПа (до 10 кгс/см2), з подачею понад 1000 м3/хв. або тиском понад 1 МПа (понад 10 кгс/см2), з подачею понад 250 м3/хв. кожен під час роботи на безпечних газах із приводом від різних двигунів. Обслуговує стаціонарні компресори і турбокомпресори, які працюють на небезпечних газах тиском до 1 МПа (10 кгс/см2), з подачею понад 250 м3/хв. або тиском понад 1 МПа (понад 10 кгс/см2), з подачею понад 100 м3/хв. кожен. Обслуговує автоматизовані компресорні станції з подаванням понад 100 м3/хв. Спостерігає за роботою всього устаткування компресорної станції. Регулює технологічний процес вироблення продуктів станції. Складає дефектні відомості на ремонт устаткування компресорної станції. Здійснює ремонт устаткування компресорної станції в межах кваліфікації слюсаря 5 розряду.

Повинен знати: кінематичні схеми і конструкцію турбокомпресорів різних систем та типів силового устаткування; електродвигунів, парових машин, двигунів внутрішнього згоряння; експлуатаційні характеристики компресорів і силових установок до них.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією машиніста компресорних установок 5 розряду - не менше 1 року.

Примітки:

1. Помічник машиніста компресорної або турбокомпресорної станції тарифікується на два розряди нижче розряду машиніста, під керівництвом якого він працює, але не нижче 2 розряду.

2. Машиністи пересувних компресорних установок тарифікуються за випуском 64 ДКХП "Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи".

83. МАШИНІСТ (КОЧЕГАР) КОТЕЛЬНІ

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Обслуговує водогрійні та парові котли із сумарною теплопродуктивністю до 12,6 ГДж/год. (до 3 Гкал/год.) або обслуговує в котельні окремі водогрійні або парові котли з теплопродуктивністю котла до 21 ГДж/год. (до 5 Гкал/год.), які працюють на твердому паливі. Обслуговує котли парових залізничних кранів вантажопідйомністю до 25 т. Розпалює, пускає, зупиняє котли та постачає їх водою. Подрібнює паливо, завантажує та шурує топку котла. Регулює горіння палива. Спостерігає за допомогою контрольно-вимірювальних приладів рівень води в котлі, тиск пари та температуру води, яка подається в опалювальну систему. Пускає, зупиняє насоси, мотори, вентилятори та інші допоміжні механізми. Чистить арматуру та прилади котла. Обслуговує тепломережні бойлерні установки або станції м'ятої пари, які розташовані в зоні обслуговування основних агрегатів, із сумарним тепловим навантаженням до 42 ГДж/год. (до 10 Гкал/год.). Очищає м'яту пару та проводить деаерацію води. Підтримує необхідний тиск та температуру води і пари. Бере участь у промиванні, очищенні та ремонті котла. Прибирає вручну шлак та золу із топок і бункерів парових та водогрійних котлів виробничих і комунальних котелень і піддувал газогенераторів, а також з колосникових решіток, топок, котлів і піддувал паровозів. Планує шлакові та зольні відвали.

Повинен знати: принцип роботи обслуговуваних котлів форсунок, пароповітропроводів та способи регулювання їх роботи; будову топок парових котлів, шлакових і зольних бункерів; склад теплоізоляційних мас та основні способи теплоізоляції котлів і паротрубопроводів; призначення та умови застосування простих і середньої складності контрольно-вимірювальних приладів; будову механізмів для готування пиловидного палива, інструменту та пристроїв для чищення форсунок і золо- та шлаковидалення; будову та режими роботи устаткування тепломережних бойлерних установок або станції м'ятої пари, правила очищення колосникових решіток, топок та котлів і димової коробки паровозів; допустимі тиск та рівень води в котлі паровоза під час чищення; вплив атмосферного повітря на стан стінок топки та вогневої коробки; порядок заправлення топки; основні властивості золи та шлаку; порядок руху на коліях та дорогах залізничних кранів; правила планування шлакових і зольних відвалів.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Обслуговує водогрійні та парові котли з сумарною теплопродуктивністю понад 12,6 до 42 ГДж/год. (понад 3 до 10 Гкал/год.) або обслуговує в котельні окремі водогрійні та парові котли з теплопродуктивністю котла понад 21 до 84 ГДж/год. (понад 5 до 20 Гкал/год.), які працюють на твердому паливі. Обслуговує котли на парових залізничних кранах вантажопідйомністю понад 25 т або котли парових екскаваторів. Пускає, зупиняє, регулює та спостерігає за роботою тягових і золота шлаковидалення пристроїв, стокера, економайзерів, повітропідігрівників, пароперегрівників та живильних насосів. Обслуговує тепломережні бойлерні установки або станції м'ятої пари, розташовані в зоні обслуговування основних агрегатів, із сумарним тепловим навантаженням понад 42 до 84 ГДж/год. (понад 10 до 20 Гкал/год.). Забезпечує безперервну роботу устаткування котельної. Пускає, зупиняє і перемикає агрегати, які обслуговує, у схемах теплопроводів. Веде облік тепла, що відпускає споживачам. Прибирає механізованим способом шлак та золу із топок і бункерів лапових і водогрійних котлів виробничих та комунальних котельних і піддувал газогенераторів. Навантажує золу та шлак за допомогою механізмів у вагонетки або вагони із транспортуванням їх в установлене місце. Спостерігає за правильною роботою механізмів золо- і шлаковидалення, підйомно-транспортного устаткування, сигналізації, приладів, апаратури та захисних пристроїв. Змиває шлак і золу спеціальними апаратами. Бере участь у ремонті устаткування, яке обслуговує.

Повинен знати: будову застосовуваного устаткування та механізмів; способи раціонального спалювання палива в котлах; схеми тепло-, паро- і водопроводів та зовнішніх тепломереж; порядок обліку результатів роботи устаткування та відпущеного споживачам тепла; значення своєчасного прибирання шлаку та золи для нормальної роботи котлів; правила догляду за устаткуванням, що обслуговується, та способи усунення недоліків у його роботі; типи котлів, що обслуговуються; правила та способи вантаження і транспортування золи і шлаку; системи (мастильну та охолодження обслуговуваних агрегатів і механізмів); правила ведення записів про роботу механізмів та устаткування для золошлаковидалення; будову простих і середньої складності контрольно-вимірювальних приладів.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.

Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією машиніста (кочегара) котельні 2 розряду - не менше 1 року.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Обслуговує водогрійні та парові котли із сумарною теплопродуктивністю понад 42 до 84 ГДж/год. (понад 10 до 20 Гкал) або обслуговує в котельні окремі водогрійні і парові котли з теплопродуктивністю котла понад 84 до 273 ГДж/год. (понад 20 до 65 Гкал/год.), які працюють на твердому паливі. Спостерігає за допомогою контрольно-вимірювальних приладів за рівнем води у котлах, тиском та температурою пари, води і відхідних газів. Регулює роботу (навантаження) котлів згідно з графіком споживання пари. Спостерігає за подаванням палива. Обслуговує тепломережі і бойлерні установки або станції м'ятої пари, які розташовані в зоні обслуговування основних агрегатів із сумарним тепловим навантаженням понад 84 ГДж/год. (понад 20 Гкал/год.). Запобігає несправностям, усуває їх у разі появи в роботі устаткування.

Повинен знати: будову та правила обслуговування котлів, а також різних допоміжних механізмів і арматури котлів; основні відомості з теплотехніки, різні суміші палива та вплив якості палива на процес горіння і теплопродуктивність котлоагрегатів; процес готування палива; технічні умови на якість води і способи її очищення; причини виникнення несправностей у роботі котельної установки та заходи щодо їх запобігання та усунення; будова і призначення та умови застосування складних контрольно-вимірювальних приладів.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією машиніста (кочегара) котельні 3 розряду - не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Обслуговує водогрійні та парові котли з сумарною теплопродуктивністю понад 84 до 273 ГДж/год. (понад 20 до 65 Гкал/год.) або обслуговує в котельні окремі водогрійні і парові котли з теплопродуктивністю котла понад 273 до 546 ГДж/год. (понад 65 до 130 Гкал/год.), які працюють на твердому паливі. Перемикає постачальні лінії. Заповнює та спорожнює паропроводи. Вмикає і вимикає автоматичну апаратуру живлення котлів. Здійснює профілактичний огляд котлів, їх допоміжних механізмів, кокгрольно-вимірювальних приладів і бере участь у планово-запобіжному ремонті котлоагрегатів. Приймає котли та їх допоміжні механізми із ремонту і готує їх до роботи.

Повинен знати: будову і принцип роботи водогрійних і парових котлів різних систем; експлуатаційні дані котельного устаткування та механізмів; будову апаратів автоматичного регулювання; правила ведення режиму роботи котельні залежно від показань приладів; схеми трубопровідних мереж та сигналізації в котельні; правила налагодження і регулювання контрольно-вимірювальних приладів.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією машиніста (кочегара) котельні 4 розряду - не менше 1 року.

6-й розряд

Завдання та обов'язки. Обслуговує водогрійні та парові котли різних систем із сумарною теплопродуктивністю понад 273 ГДж/год. (понад 65 Гкал/год.) або обслуговує в котельні окремі водогрійні та парові котли з теплопродуктивністю котла понад 546 ГДж/год. (понад 130 Гкал/год.), які працюють на твердому паливі.

Повинен знати: конструктивні особливості складних контрольно-вимірювальних приладів та апаратів автоматичного регулювання; теплотворну здатність та фізичні властивості палива; елементи паливного балансу котлів та його складання; правила визначення коефіцієнта корисної дії котельної установки.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією машиніста (кочегара) котельні 5 розряду - не менше 1 року.

84. МАШИНІСТ КРАНА (КРАНІВНИК)

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Керує мостовими і шлюзовими кранами, оснащеними різними вантажозахоплювальними пристроями вантажопідйомністю до 3 т, під час виконання простих робіт на вантаженні, розвантаженні, перевантаженні та транспортуванні сипких, штучних, лісових (довжиною до 3 м) та інших аналогічних вантажів. Керує монорейковими візками, консольними кранами та кран-балками. Перевіряє правильність кріплення тросів, регулювання гальм та дію запобіжних пристроїв. Бере участь у ремонті крана, який обслуговує.

Повинен знати: будову, принцип роботи та правила експлуатації кранів, які обслуговуються; граничну вантажопідйомність крана, тросів та ланцюгів; правила переміщення сипких, штучних, лісових та інших аналогічних вантажів; систему вмикання двигунів та контролерів; основи електротехніки і слюсарної справи.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Керує мостовими і шлюзовими кранами вантажопідйомністю понад 3 до 15 т, баштовими самохідними самопідіймальними, портально-стріловими кранами вантажопідйомністю до 3 т, баштовими стаціонарними і козловими кранами вантажопідйомністю до 5 т, оснащеними різними вантажо-захоплювальними пристроями, під час виконання простих робіт з вантаження, розвантаження, перевантаження і транспортування сипких, штучних, лісових (довжиною до 3 м) та інших аналогічних вантажів. Керує мостовими і шлюзовими кранами вантажопідйомністю до 10 т, оснащеними різними вантажо-захоплювальними пристроями під час виконання робіт середньої складності з вантаження, розвантаження, перевантаження і транспортування лісових (довжиною понад 3 до 6 м) та інших аналогічних вантажів. Здійснює встановлення деталей, виробів та вузлів на верстат, переміщення мостів та інших монтажних пристроїв і механізмів. Керує електроталями, переносними кранами під час виконання всіх видів робіт. Керує стелажними кранами-штабелерами вантажопідйомністю до 1 т, оснащеними різними вантажозахоплювальними механізмами та пристроями, під час виконання робіт з укладання вантажів на стелажі, знімання їх із стелажів, доставляння на вантажний майданчик і укладання в контейнери, пакети та на піддони.

Повинен знати: будову і принцип роботи кранів та механізмів, які обслуговуються; способи визначення маси вантажу за зовнішнім виглядом; правила експлуатації кранів під час установлення деталей, виробів та вузлів на верстат; порядок завантаження стелажів продукцією згідно з установленою номенклатурою і спеціалізацією; технологічний процес внутрішньоскладської переробки вантажів; правила укладання і зберігання вантажів на стелажах; основи електротехніки та слюсарної справи.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.

Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією машиніста крана (кранівника) 2 розряду - не менше 1 року.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Керує мостовими і шлюзовими кранами вантажопідйомністю понад 15 т, баштовими самохідними самопідіймальними, портально-стріловими кранами вантажопідйомністю понад 3 до 15 т, баштовими стаціонарними та козловими кранами вантажопідйомністю понад 5 до 25 т, оснащеними різними вантажозахоплювальними пристроями, під час виконання простих робіт з вантаження, розвантаження, перевантаження і транспортування сипких, штучних, лісових (довжиною до 3 м) та інших аналогічних вантажів.

Керує мостовими і шлюзовими кранами вантажопідйомністю понад 10 до 25 т, оснащеними різними вантажозахоплювальними пристроями, під час виконання робіт середньої складності з вантаження, розвантаження, перевантаження і транспортування лісових (довжиною понад 3 до 6 м) та інших аналогічних вантажів, установлення виробів вузлів та деталей на верстат, кантування секцій суден, переміщення помостів та інших монтажних пристроїв і механізмів.

Керує мостовими і шлюзовими кранами вантажопідйомністю до 10 т, баштовими самохідними, портально-стріловими кранами вантажопідйомністю до 3 т, баштовими стаціонарними і козловими кранами вантажопідйомністю до 5 т, оснащеними різними вантажозахоплювальними пристроями, під час виконання складних робіт з вантаження, перевантаження і транспортування лісових (довжиною понад 6 м - на мостових і шлюзових кранах, довжиною понад 3 м - на баштових самохідних, самопідйомних, портально-стрілових, баштових стаціонарних і козлових кранах) та інших аналогічних вантажів, які потребують підвищеної обережності, а також під час виконання робіт з монтажу технологічного устаткування і пов'язаних із ним конструкцій, стапельного та секційного складання і розбирання виробів, агрегатів, вузлів, машин, механізмів для саджання та видавання з нагрівальних печей зливків та заготовок, розливання металу, кантування виробів і деталей машин, кування на молотах та пресах, установлення на верстат деталей, виробів та вузлів, які потребують підвищеної обережності, та під час виконання будівельно-монтажних і ремонтно-будівельних робіт.

Керує кабельними кранами вантажопідйомністю до 3 т, оснащеними різними вантажозахоплювальними пристроями, під час виконання всіх видів робіт.

Керує гусеничними та пневмоколісними кранами вантажопідйомністю до 10 т, оснащеними різними вантажозахоплювальними пристроями, під час виконання всіх видів робіт (окрім будівельно- монтажних та ремонтно-будівельних робіт).

Керує стелажними кранами-штабелерами вантажопідйомністю понад 1 т, кранами-штабелерами з автоматичним керуванням і мостовими кранами-штабелерами, оснащеними різними вантажозахоплювальними механізмами і пристроями, під час виконання робіт з вантаження, розвантаження, переміщення вантажів, укладання їх на стелажі, навантажувачі та транспортні засоби, для доставляння вантажів зі стелажів до виробничих дільниць. Веде облік матеріальних цінностей, які складуються. Керує кранами, оснащеними радіокеруванням.

Повинен знати: будову кранів та механізмів, які обслуговуються; способи переробки вантажів; основи технологічного процесу монтажу технологічного устаткування стапельного та секційного складання і розбирання виробів, агрегатів, вузлів, машин та механізмів, конструкцій складальних елементів будівель і споруд; визначення маси вантажу за зовнішнім виглядом; технічні умови та вимоги, які ставляться під час завантаження стелажів; розташування виробничих дільниць, що обслуговуються; електротехніку та слюсарну справу.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією машиніста крана (кранівника) 3 розряду - не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Керує мостовими і шлюзовими кранами, оснащеними вантажозахоплювальними пристроями, вантажопідйомністю понад 25 т під час виконання робіт середньої складності з вантаження, розвантаження, перевантаження і транспортування лісових (довжиною понад 3 до 6 м) та інших аналогічних вантажів; здійснює установлення деталей, виробів, вузлів на верстат; переміщує помости та інші монтажні пристрої і механізми. Керує баштовими самохідними, самопідіймальними, портально-стріловими кранами вантажопідйомністю понад 15 т, баштовими стаціонарними і козловими кранами вантажопідйомністю понад 25 т, оснащеними різними вантажо-захоплювальними пристроями, під час виконання простих робіт з вантаження, розвантаження, перевантаження та транспортування сипких, штучних, лісових (довжиною до 3 м) та інших аналогічних вантажів.

Керує мостовими та шлюзовими кранами вантажопідйомністю понад 10 до 100 м, баштовими самохідними самопідіймальними, портально-стріловими кранами вантажопідйомністю понад 3 до 15 т, баштовими стаціонарними і козловими кранами вантажопідйомністю понад 5 до 25 т, оснащеними різними вантажозахоплювальними пристроями, під час виконання складних робіт з вантаження, розвантаження, перевантаження і транспортування лісових (довжиною понад 6 м - на мостових і шлюзових кранах, довжиною понад 3 м - на баштових самохідних самопідйомних, портально-стрілових, баштових стаціонарних і козлових кранах) та інших аналогічних вантажів, які потребують підвищеної обережності, а також під час виконання робіт з монтажу технологічного устаткування та пов'язаних із ним конструкцій, стапельного і секційного складання та розбирання виробів, агрегатів, вузлів, машин, механізмів для саджання та видавання з нагрівальних печей зливків і заготовок, розливання металу, кантування виробів та деталей машин і секцій, у тому числі двома і більш кранами, під час кування на молотах та пресах, установлення на верстат деталей, виробів та вузлів, які потребують підвищеної обережності, та під час виконання будівельно-монтажних і ремонтно-будівельних робіт.

Керує кабельними кранами вантажопідйомністю понад 3 до 10 т та плавучими кранами вантажопідйомністю до 10 т, оснащеними різними вантажозахоплювальними пристроями під час виконання усіх видів робіт. Керує гусеничними та пневмоколісними кранами вантажопідйомністю понад 10 до 25 т і самохідними залізничними кранами вантажопідйомністю до 25 т, оснащеними різними вантажозахоплювальними пристроями під час виконання всіх видів робіт (окрім будівельно-монтажних і ремонтно-будівельних робіт). Керує гусеничними та пневмоколісними кранами вантажопідйомністю до 10 т і самохідними залізничними кранами вантажопідйомністю до 15 т, оснащеними різними вантажозахоплювальними пристроями, під час виконання будівельно-монтажних та ремонтно-будівельних робіт.

Повинен знати: будову та кінематичні схеми кранів і механізм що обслуговуються, технологічний процес монтажу технологічного устаткування, стапельного і секційного збирання та розбирання виробів, агрегатів, вузлів, машин і механізмів, конструкцій складальних елементів будівель та споруд; електротехніку та слюсарну справу.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищена кваліфікації та стаж роботи за професією машиніста крана (кранівника) 4 розряду - не менше 1 року.

6-й розряд

Завдання та обов'язки. Керує мостовими і шлюзовими кранами вантажопідйомністю понад 100 т, оснащеними різними вантажозахоплювальними пристроями, під час виконання складних робіт з вантаження, розвантаження, перевантаження і транспортування лісових (довжиною понад 6 м) та інших аналогічних вантажів, вантажів, які потребують підвищеної обережності, а також під час виконання робіт з монтажу технологічного устаткування і пов'язаних з ним конструкцій, стапельного та секційного складання і розбирання виробів, агрегатів, вузлів, машин, механізмів для саджання та видавання із нагрівальних печей зливків та заготовок, розливання металу, кантування виробів і деталей машин під час кування на молотах та пресах, установлення на верстат деталей, виробів та вузлів, які потребують підвищеної обережності, та під час виконання будівельно-монтажних і ремонтно-будівельних робіт. Керує баштовими самохідними самопідіймальними, портально-стріловими кранами вантажопідйомністю понад 15 т, баштовими стаціонарними та козловими кранами вантажопідйомністю понад 25 т, оснащеними різними ваитажозахоплювальними пристроями, під час виконання складних робіт з вантаження, перевантаження і транспортування лісових (довжиною понад 3 м) та інших аналогічних вантажів, які потребують підвищеної обережності, а також під час виконання робіт з монтажу технологічного устаткування і пов'язаних із ним конструкцій, стапельного та секційного складання і розбирання виробів, агрегатів, вузлів, машин, механізмів та під час виконання будівельно-монтажних і ремонтно-будівельних робіт.

Керує кабельними та плавучими кранами вантажопідйомністю понад 10 т, оснащеними різними вантажозахоплювальними устроями, під час виконання всіх видів робіт.

Керує гусеничними, пневмоколісними та самохідними залізничними кранами вантажопідйомністю понад 25 т, оснащеними різними вантажозахоплювальними пристроями, під час виконання всіх видів робіт (окрім ремонтно-будівельних робіт). Керує гусеничними та пневмоколісними кранами вантажопідйомністю понад 10 т і самохідними залізничними кранами вантажопідйомністю понад 15 т, оснащеними різними вантажозахоплювальними пристроями, під час виконання будівельно-монтажних та ремонтно-будівельних робіт.

Повинен знати: будову, кінематичні та електричні схеми кранів і механізмів, які обслуговуються, розташування виробничих дільниць, що обслуговуються; електротехніку та слюсарну справу.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією машиніста крана (кранівника) 5 розряду - не менше 1 року.

У разі керування гусеничними і пневмоколісними кранами вантажопідйомністю понад 200 т під час виконання будівельно-монтажних робіт потрібна неповна вища освіта (молодший спеціаліст).

Примітки:

1. Під час керування мостовими і шлюзовими кранами вантажопідйомністю понад 50 т для монтажу потужних і надпотужних турбоблоків, турбогенераторів, прокатного та іншого аналогічного технологічного устаткування і пов'язаних із ним конструкцій, під час установлення відповідальних деталей на великогабаритні карусельні, розточувальні, токарні та інші верстати роботи тарифікуються за 6 розрядом.

2. Така тарифікація не стосується робіт машиністів кранів (кранівників), зайнятих у технологічному процесі основних металургійних виробництв чорної металургії (доменного, бесемерівського, мартенівського, прокатного і таке інше) у металургійних цехах машинобудівних підприємств, робіт на розливанні гарячого чавуну в спеціалізованих ливарних цехах із виробництва виливниць, робіт на електромостових (стриперних) кранах під час подавання залитих виливниць на решітки, знімання опок і подавання виливниць на охолоджувальний конвеєр.

Усі вищезазначені роботи і професії машиністів кранів (кранівників) тарифікуються за відповідними розділами ДКХП, що стосуються чорної металургії.

3. Машиністи, які працюють на тракторах із кранами, тарифікуються за професією "Тракторист".

4. Помічник машиніста самохідного, залізничного крана тарифікується на два розряди нижче машиніста, під керівництвом якого він працює, а за наявності права керування та водіння тарифікується на один розряд нижче машиніста.

5. Водії (машиністи), які працюють на автомашинах із кранами, тарифікуються за вип. 64 ДКХП.

6. Вантажно-розвантажувальні роботи, не пов'язані безпосередньо з виконанням будівельно-монтажних і ремонтно-будівельних робіт, тарифікуються за відповідними групами складності вантажно-розвантажувальних робіт, передбачених у характеристиках.

7. Машиністи баштових самохідних кранів у разі розташування кабіни крана на висоті 48 м і більше тарифікуються за 6 розрядом незалежно від вантажопідйомності крана.

85. МАШИНІСТ МИЙНИХ МАШИН

1-й розряд

Завдання та обов'язки. Миє та дезінфікує машини та устаткування без знімання і ставлення окремих частин, деталей, вузлів із застосуванням ручного інструменту та пристроїв. Миє у ваннах різну сировину, матеріали, деталі, тару, вироби та напівфабрикати водою, гасом, бензином, ацетоном, лужними, кислотними та іншими розчинами. Готує різні мийні, кислотні і лужні розчини, а також завантажує і вивантажує в процесі миття матеріали, деталі, тару, вироби та інші предмети. Готує робочі місця, устаткування і допоміжний інвентар до процесу миття. Здійснює попереднє очищення предметів обмітанням, витрушуванням, зіскрібанням, обтиранням. Виконує оброблення предметів парою, дезінфікуючими речовинами та розчинниками. Знежирює поверхні деталей, виробів. Сортує, маркує і пакує деталі, вироби.

Повинен знати: призначення ручного інструменту, інвентарю та пристроїв; правила миття і вимоги, що ставляться до якості миття; правила готування мийних розчинів та поводження з ними; властивості розчинів та розчинників, які застосовуються; способи попереднього очищення предметів для миття; правила маркування і пакування деталей, виробів.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде процес миття, дезінфекції та стерилізації машин і устаткування зі зніманням та ставленням окремих частин деталей, вузлів, великогабаритних вузлів і деталей рухомого складу, хімічного посуду, матеріалів, а також різних виробів, які б'ються і легко деформуються, із застосуванням машин та апаратів різних конструкцій. Миє та просочує фільтрополотна, манжети, мішки і сітки, завантажує та вивантажує промиті та просочені фільтрувальні полотна, манжети, мішки і сітки, завантажує і вивантажує промиті та просочені фільтрувальні полотна, манжети, мішки і сітки, здійснює віджимання, пропарювання, сушіння, продування та сортування їх. Проводить оброблення предметів для миття повітрям, водою або розчинами під тиском. Готує найрізноманітніші мийні розчини і розчинники за встановленою рецептурою.

Повинен знати: принцип роботи мийних машин і устаткування, що обслуговується; вимоги до миття та дезінфекції машин, устаткування, матеріалів, виробів; способи приготування розчинів; режим миття; порядок зміни концентрації розчинів і чергування їх у процесі миття; склад, властивості та правила дозування мийних і дезінфікуючих засобів.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією машиніста мийних машин 1 розряду - не менше 0,5 року.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде процес миття, дезінфекції та стерилізації відповідальних машин і устаткування зі зніманням та ставленням окремих частин, деталей і вузлів, а також баків, балонів, цистерн та іншої спеціальної тари на мийних машинах-автоматах. Здійснює попередній аналіз залишкових, забруднюючих речовин. Визначає хімічний склад їдких та шкідливих речовин. Вибирає рецептуру мийних розчинів. Нейтралізує залишкові речовини. Проводить поточний ремонт і налагодження машин та устаткування, що застосовується.

Повинен знати: будову та правила налагодження мийних машин і устаткування різних типів; розрахунки, пов'язані з визначенням якісного і кількісного складу мийних розчинів; хімічні властивості мийних розчинів.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.

Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією машиніста мийних машин 2 розряду - не менше 1 року.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде процес миття різних апаратів, деталей та вузлів, машин, устаткування на машинах-автоматах, вбудованих у потоково-конвеєрну лінію. Вмикає пульт керування всією системою автоматики машини. Регулює режими роботи за показаннями контрольно-вимірювальних приладів, датчиків і систем автоматики з пульта керування. Завантажує віброживильник та регулює живильне середовище. Виявляє та усуває відхилення в роботі автомата. Бере участь у налагодженні автомата.

Повинен знати: будову та конструктивні особливості машин-автоматів, що обслуговуються; принцип взаємодії окремих вузлів автомата і способи регулювання режимів роботи машини за показаннями автоматичних приладів пульта керування; розрахунки, пов'язані з визначенням якісного та кількісного складу мийних розчинів; правила налагодження мийних машин і устаткування різних типів.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією машиніста мийних машин 3 розряду - не менше 1 року.

86. МАШИНІСТ НАСОСНИХ УСТАНОВОК

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Обслуговує насосні установки, обладнані поршневими і відцентровими насосами із сумарним подаванням 1000 м3/год. води, кислот, лугів, пульпи та інших нев'язких рідин, і насосні установки з перекачування нафти, мазуту, смоли та інших в'язких рідин із сумарним подаванням до 50 т/год. Обслуговує насоси, насосні агрегати в польових умовах та на будівельних майданчиках, а також голкофільтрові установки з подаванням насосів до 100 м3/год. кожен. Обслуговує вакуум-насосні установки з дегазації вугільних шахт із сумарним подаванням до 6000 м3/год. метаноповітряної суміші. Проводить заміри газу. Регулює подавання води, нафти та інших перекачуваних рідин. Здійснює зливання і перекачування нафти та мазуту із цистерн та барж. Підігріває рідке паливо під час зливання та подавання його до місця зберігання або споживання. Продуває нафтомагістраль. Стежить за станом фільтрів та очищає їх. Обслуговує гринельні мережі. Виявляє та усуває неполадки в роботі устаткування. Веде записи у журналі про роботу установок. Виконує поточний ремонт і бере участь у більш складних видах ремонту устаткування.

Повинен знати: принцип роботи відцентрових, поршневих насосів та іншого устаткування насосних установок; фізичні і хімічні властивості води, нафти та інших перекачуваних рідин, а також газу; характеристику насосів та приводів до них, допустимі навантаження в процесі їх роботи; схеми комунікацій насосних установок, розташування запірної арматури і запобіжних пристроїв; способи усунення неполадок у роботі устаткування насосних установок; правила обслуговування і перемикання трубопроводів гринельних мереж; сорти та марки масел, що застосовуються; мастильну систему, установок.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Обслуговує насосні установки, обладнані поршневими та відцентровими насосами із сумарним подаванням понад 1000 до 3000 м3/год. води, пульпи та інших нев'язких рідин, і насосні установки з перекачування нафти, мазуту, смоли та інших в'язких рідин із сумарним подаванням понад 50 т/год. Обслуговує насоси і насосні агрегати в польових умовах та на будівельних майданчиках із подаванням кожним насосом або агрегатом понад 100 до 1000 м3/год. води та голкофільтрові установок з подаванням насосів понад 100 до 600 м3/год. кожен. Обслуговує вакуум-насосні установки з дегазації вугільних шахт із сумарним подаванням понад 6000 м3/год. до 18000 м3/год. метаноповітряної суміші. Здійснює пуск і зупинку двигунів та насосів. Підтримує заданий тиск води та інших перекачуваних рідин, контролює безперервну роботу насосів, двигунів і арматури дільниці трубопроводу, що обслуговується. Виявляє та усуває дефекти в роботі устаткування. Веде технічний облік і звітність про роботу установок. Виконує поточний ремонт насосного устаткування і бере участь у середньому та капітальному ремонтах його.

Повинен знати: будову поршневих та відцентрових насосів з перекачування води, рідкого палива та інших рідин; схеми повітропроводів, всмоктуючих і нагнітальних трубопроводів та регулюючих пристроїв, конструкцію клинкетів та фільтрів; елементарні знання з електротехніки, гідравліки і механіки; способи усунення неполадок у роботі устаткування та ліквідації аварій; призначення та умови застосування контрольно-вимірювальних приладів; порядок і правила ведення обліку роботи установок.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.

Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією машиніста насосних установок 2 розряду - не менше 1 року.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Обслуговує насосні установки із сумарним подаванням понад 3000 до 10000 м3/год., пульпи та інших нев'язких рідин, обладнаних насосами і турбонасосами різних систем. Здійснює пуск, регулювання режиму роботи і зупинку двигунів та насосів. Обслуговує насоси і насосні агрегати в польових умовах та на будівельних майданчиках і на промислових водозаборах з подаванням понад 1000 до 3000 м3/год. кожен та голкофільтрових і вакуум-насосних установок з подаванням насосами понад 600 м3/год. кожен. Обслуговує вакуум-насосні установки з дегазації вугільних шахт із сумарною продуктивністю понад 18000 м3/год. метаноповітряної суміші. Контролює забезпечення заданого тиску води і пульпи в мережі дільниці, що обслуговується. Визначає несправності в роботі устаткування насосних установок та усуває їх.

Повинен знати: конструкцію відцентрових, поршневих насосів, вакуум-насосів і турбонасосів різних систем; основні знання з електротехніки, гідравліки та механіки; будову і розташування аванкамер, трубопроводів, сіток, колодязів та контрольно-вимірювальних приладів; правила пуску та зупинки устаткування насосних установок; способи усунення несправностей у роботі устаткування та ліквідації аварій.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією машиніста насосних установок 3 розряду - не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Обслуговує потужні насосні установки із сумарним подаванням понад 10000 м3/год. води і пульпи, обладнаних насосами і турбонасосами різних систем. Обслуговує насоси та насосні агрегати в польових умовах і на будівельних майданчиках із подаванням понад 3000 м3/год. води кожен. Стежить за безперервною роботою насосів, приводних двигунів, арматури і трубопроводів дільниці, що обслуговується, а також за тиском води в мережі. Обслуговує градирні для охолодження оборотної води. Оглядає та регулює насоси, водонапірні пристрої, контрольні прилади, автоматику та запобіжні пристрої. Визначає несправності в роботі насосних установок та усуває їх.

Повинен знати: будову та конструкцію устаткування насосних установок великої потужності, оснащених двигунами, насосами і турбонасосами різних систем; конструкцію і схему розташування аванкамер, колодязів, трубопроводів та фільтрів; графік і водопостачання дільниці, що обслуговується.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією машиніста насосних установок 4 розряду - не менше 1 року.

87. МАШИНІСТ ПАРОВОЇ МАШИНИ ТА ЛОКОМОБІЛЯ

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Обслуговує парові машини і локомобілі потужністю до 30 кВт. Здійснює пуск, зупинку та регулювання швидкості роботи машини. Розпалює топку котла і регулює процес горіння палива. Здійснює живлення котла водою. Стежить за допомогою контрольно-вимірювальних приладів тиск пари в котлі локомобіля. Чистить котел, змащує частини машини і допоміжних механізмів. Виявляє та усуває несправності в роботі парової машини та локомобіля. Веде журнал про роботу машини.

Повинен знати: будову і принцип дії парової машини, що обслуговується, локомобіля та допоміжного устаткування; основні відомості з теплотехніки; правила пуску та зупинки парової машини та локомобіля; правила котлонагляду в обслуговуванні парових котлів; схему трубопроводів і арматури котлів; способи чищення парових котлів; причини несправностей у роботі устаткування, способи щодо їх запобігання та усунення; будову і призначення контрольно-вимірювальних приладів.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

4-й розряд

- у разі обслуговування парової машини та локомобіля потужністю понад 30 кВт.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією машиніста парової машини та локомобіля 3 розряду - не менше 1 року.

88. МАШИНІСТ ПЕРЕВАНТАЖУВАЧІВ

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Здійснює керування, пуск та зупинку силових камерних установок пневматичних перевантажувачів. Регулює роботу механізмів камерних установок пневматичних перевантажувачів за показаннями контрольно-вимірювальних приладів. Виявляє і самостійно усуває дефекти в роботі механізмів камерних установок пневматичних перевантажувачів.

Повинен знати: будову камерних установок пневматичних перевантажувачів, будову, призначення і умови застосування простих та середньої складності контрольно-вимірювальних інструментів і пристроїв, правила проведення ремонту камерних установок пневматичних перевантажувачів.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Здійснює керування, пуск та зупинку силових установок гідравлічних перевантажувачів. Регулює роботу механізмів пневматичного і гідравлічного перевантажувачів за показаннями контрольно-вимірювальних приладів з урахуванням використання максимальної продуктивності агрегатів. Стежить за роботою дизель-генераторів, турбонасосів, трубопроводів та інших механізмів. Виявляє і самостійно усуває несправності в роботі механізмів перевантажувачів.

Повинен знати: будову пневматичних і гідравлічних перевантажувачів та допоміжних механізмів; способи виявлення несправностей у роботі агрегатів і усунення їх, регулювання механізмів перевантажувачів, будову, призначення та умови застосування складного контрольно-вимірювального інструменту і пристроїв; правила проведення ремонту всіх механізмів і перевантажувачів.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією машиніста перевантажувачів 3 розряду - не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Здійснює керування, пуск та зупинку силових установок плавучих пневматичних перевантажувачів. Регулює роботу механізмів перевантажувачів за показаннями контрольно-вимірювальних приладів з урахуванням використання максимальної продуктивності агрегатів. Виявляє і самостійно усуває несправності в роботі механізмів плавучих пневматичних перевантажувачів. Проводить інструктаж робітників, обслуговують перевантажувачі.

Повинен знати: будову і кінематичні схеми плавучих пневматичних перевантажувачів та допоміжних механізмів; способи виявлення несправностей у роботі агрегатів і усунення їх; регулювання механізмів плавучих пневматичних перевантажувачів; правила настроювання контрольно-вимірювальних інструментів та пристроїв.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією машиніста перевантажувачів 4 розряду - не менше 1 року.

89.МАШИНІСТ ПІДІЙМАЛЬНОЇ МАШИНИ

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Керує різними підіймальними машинами під час спускання і підіймання людей, вантажів, матеріалів і різного устаткування по вертикальних, похилих стовбурах, схилах, бремсбергах і штольнях. Стежить за технічним станом підіймальної машини, подає і приймає сигнали про порушення в її роботі. Стежить за температурою охолоджувальної води.

Повинен знати: принцип роботи підіймальної машини; комутаційну схему підйому; систему гальм; конструкцію канатів і правила догляду за ними; систему сигналізації і умовні сигнали; графік роботи підйому; діаграму швидкостей підіймальної машини; правила спускання і підіймання людей, вибухових матеріалів; витрати електроенергії, яка споживається підіймальною машиною.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Керує різними підіймальними машинами під час спускання і підіймання людей, вантажів, матеріалів і різного устаткування по вертикальних, похилих стовбурах, схилах, бремсбергах і штольнях. Перевіряє стан сигналізації, захисних пускових і контрольно-вимірювальних і приладів, гальмівної системи, барабанів, канатів та стежить за ними. Перевіряє роботу компресора і масляної системи. Змащує підшипники і вузли підіймальної машини, передач, електродвигуна, компресора. Усуває дрібні несправності підіймальної машини.

Повинен знати: конструкцію і кінематичну схему підіймальної машини; принцип роботи і правила догляду за контрольно-вимірювальними приладами; конструкцію і вимоги з експлуатації шахтних підіймальних посудин, парашутних пристроїв, провідників, армування стовбура; принципи автоматизації і дистанційного керування; конструкцію і принцип дії мастильних пристроїв; види мастильних матеріалів, їх властивості й раціональні режими змішування устаткування; основи електрослюсарної справи.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією машиніста підіймальної машини 3 розряду - не менше 1 року.

90.МАШИНІСТ ПОВІТРОРОЗДІЛЮВАЛЬНИХ УСТАНОВОК

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Обслуговує повітророзділювальні установки (агрегати) з подаванням кисню і азоту до 100 м3/год. Перевіряє перед пуском, пускає обслуговуване устаткування і регулює його роботу за показаннями контрольно-вимірювальних приладів. Стежить за роботою устаткування та усуває дрібні несправності в роботі. Веде контрольно-облікові записи про роботу обладнання установки. Стежить за своєчасним змазуванням компресорів і бере участь у ремонті обладнання повітророзділювальних установок.

Повинен знати: принцип роботи обслуговуваного устаткування; технологічну схему діставання кисню; призначення та умови застосування контрольно-вимірювальних приладів; технічні умови і властивості мастильних матеріалів; правила обслуговування устаткування та апаратів, які працюють під тиском; основні знання про фізичні й хімічні властивості газів.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Обслуговує повітророзділювальні установки з роздільними апаратами і подаванням кисню та азоту від 100 до 800 м3/год., сирого аргону до 15 м3/год. і рідкого кисню і азоту до 500 л/год. Перевіряє перед пуском, пускає обслуговуване устаткування і регулює його роботу за показаннями контрольно-вимірювальних приладів. Визначає несправності в роботі устаткування та усуває їх. Проводить поточний ремонт обладнання установок. Веде контрольно-облікові записи про роботу обладнання та установок. Стежить за системами мастильною і охолодження компресорів, водяних, масляних насосів та іншого устаткування.

Повинен знати: будову обслуговуваних компресорів, насосів та іншого обладнання повітророзділювальних установок; системи мастильну й охолодження обслуговуваного устаткування; основні знання про фізичні й хімічні властивості газів і контрольно-вимірювальних приладів.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.

Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією машиніста повітророзділювальних установок 2 розряду - не менше 1 року.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Обслуговує повітророзділювальні установки з роздільними апаратами й подаванням кисню та азоту від 800 до 12000 м3/год., сирого аргону від 15 до 140 м3/год. і рідкого кисню та аргону від 500 до 1000 л/год. Обслуговує установки з виробництва криптоно-ксенової суміші під керівництвом машиніста вищої кваліфікації. Перевіряє, підготовляє і пускає обслуговуване устаткування та регулює його роботу за показаннями контрольно-вимірювальних приладів. Стежить за системами мастильною і охолодження компресорів, водяних і масляних насосів та інших механізмів. Веде контрольно-облікові записи про роботу обладнання і установок. Виконує поточний і аварійний ремонт обладнання установок.

Повинен знати: будову обслуговуваних компресорів, насосів та іншого обладнання повітророзділювальних установок; технологічну схему одержання кисню, аргону та азоту; фізичні властивості газів і суть процесу їх стиснення і відокремлювання.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією машиніста повітророзділювальних установок 3 розряду - не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Обслуговує повітророзділювальні установки з роздільними апаратами і подаванням кисню та азоту більш 12 м3/год. сирого аргону більш 140 м3/год. і рідкого кисню та аргону більш 1000 л/год. Перевіряє всі механізми й установки та підготовляє до пуску. Пускає і зупиняє обслуговуване устаткування. Обслуговує установки з виробництва криптоно-ксенової суміші. Бере участь у середньому і капітальному ремонтах обладнання установок. Визначає несправності в роботі компресорів, насосів і усуває їх. Веде записи у виробничих журналах про роботу обладнання та установок.

Повинен знати: будову обслуговуваних компресорів, насосів та іншого обладнання повітророзділювальних установок; технологічну схему роботи установок для одержання кисню, аргону та інших газів, порядок і правила розбирання, складання і ремонту компресорів, турбокомпресорів, повітродувок, водяних та масляних насосів повітророзділювальних установок; основи фізики і суть процесу стиснення і відокремлювання газів.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією машиніста повітророзділювальних установок 4 розряду - не менше 1 року.

Правила сайта

Мы рады приветствовать Вас на сайте JobForYou - информационном ресурсе, посвященном вопросам трудоустройства. Воспользовавшись услугами сайта, вы подтверждаете согласие с Правилами Сайта.

Интернет сайт JobForYou предназначен для использования частными лицами с целью поиска работы, и/или информации, связанной с рынком труда, развитием карьеры и т.п., а также для общения с работодателями через интернет. Организации используют Сайт для подбора персонала, размещения информации о компаниях и вакансиях, а также общения с соискателями.

Внимательно прочтите Правила сайта перед его использованием!

You are here Справочник квалификационных характеристик Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників - ч.17